Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các loại hình doanh nghiệp

09:09 - Thứ Sáu, 11/09/2020 Lượt xem: 2066 In bài viết

Qua ba bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước từ sau khi ban hành Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được đặt ở vị trí trung tâm, nội dung cốt lõi trong mỗi bài viết. 

Trong bài viết lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát một số thành tựu rất quan trọng đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm đầu tiên trong năm bài học kinh nghiệm được đúc rút, là nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, và tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới.

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, sau gần hai năm sáp nhập từ hai Đảng bộ: Khối các Cơ quan tỉnh và Khối Doanh nghiệp tỉnh, hiện nay có 123 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 7.133 đảng viên. Nhìn lại nhiệm kỳ qua với nhiều khó khăn tác động từ những lúng túng ban đầu khi hợp nhất, hoạt động của một số tổ chức đảng gặp nhiều khó khăn, nhất là tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI);  tác động mặt trái của cơ chế thị trường, chiến tranh thương mại, biến đổi khí hậu, dịch Covid-19,… Đảng bộ đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Một trong những bài học kinh nghiệm là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tại các loại hình doanh nghiệp.

Quán triệt sâu sắc nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trên cơ sở mục tiêu, chương trình hành động đã thống nhất tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp cụ thể, đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu trong nhiệm kỳ, kết nạp được ít nhất 350 đảng viên mới trong các đơn vị doanh nghiệp; thành lập được từ năm tổ chức đảng trở lên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cần đổi mới theo hướng thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò các đoàn thể cùng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động và doanh nghiệp. Phương thức sinh hoạt Đảng cần phù hợp với quy định và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Quan tâm kết nạp Đảng đối với chủ doanh nghiệp, những công nhân trẻ có trình độ. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng cần chú ý đến những quần chúng có uy tín, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; phát triển đảng viên đối với những quần chúng ưu tú ở những nơi chưa có tổ chức đảng. Các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cần đổi mới nội dung, tài liệu ngắn gọn, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, địa điểm thích hợp, sắp xếp thời gian ngoài giờ, tổ chức riêng cho đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp…

ĐỖ ĐÌNH HỮU

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác