Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Ðổi mới sáng tạo, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh

08:33 - Thứ Hai, 17/08/2020 Lượt xem: 5717 In bài viết

ĐBP - Ðổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn Ðảng bộ.

Ðồng chí Lỳ Lỳ Xá, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì Hội nghị kỳ họp bất thường Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Minh Thùy

Ðảng ủy Khối tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết; chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Ðảng bộ. Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng tại từng cơ quan, đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ðảng bộ tăng cường sự đoàn kết thống nhất.

Các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan khối Ðảng phối hợp làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Ðảng bộ tỉnh trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, đề án của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc tham mưu cho Thường trực HÐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và chủ trương lãnh đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội đặc thù; cấp ủy đảng cơ quan khối Nội chính; các tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp… căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị luôn phát huy được vai trò “hạt nhân” của cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng tổ chức đảng được Ðảng ủy đặc biệt chú trọng, quan tâm với nhiều giải pháp nhằm nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Ðảng bộ Khối trong sạch vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Ðảng ủy điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa VIII phù hợp với tình hình thực tiễn của Ðảng bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức sơ sở đảng hàng năm được thực hiện theo đúng quy định của Ðảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác phát triển đảng và nghiệp vụ công tác đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Ðảng. Tính bình quân trong nhiệm kỳ, có 18,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67,6% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 18,9% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 74,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát huy những kết quả đạt được và truyền thống đoàn kết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; không ngừng đổi mới, sáng tạo xây dựng Ðảng bộ Khối trong sạch vững mạnh; quyết tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới. Ðảng bộ đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng, cụ thể như: Hàng năm có ít nhất 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); trên 85% cán bộ, công chức viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, 96% quần chúng được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; toàn Ðảng bộ phấn đấu kết nạp từ 750 đảng viên trở lên (bình quân mỗi năm kết nạp 150 đảng viên trở lên). Hàng năm 100% tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hàng năm…

Phấn đấu xây dựng Ðảng bộ Khối trong sạch vững mạnh, góp phần tích cực cùng Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Ðảng các cấp, đưa Ðiện Biên phát triển nhanh và bền vững.

Lỳ Lỳ Xá

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Bình luận

Tin khác