Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh

09:11 - Thứ Năm, 13/08/2020 Lượt xem: 3545 In bài viết

ĐBP - Tháng Tám mùa thu lịch sử cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt giàu nghèo, nam, nữ, già trẻ, dân tộc, tôn giáo, triệu người như một, nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám 1945, Việt Nam không chỉ là nước tiên phong trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên Chủ nghĩa Xã hội ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến.

Thời gian xa dần, nhưng chúng ta vẫn nhìn rõ tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cách mạng Tháng Tám lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”.

 Thành quả lớn nhất của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là đã xây dựng Nhà nước cách mạng kiểu mới ở Việt Nam, với đặc trưng nổi bật là Nhà nước dân chủ, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam… sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, kết tinh truyền thống kiên cường, bất khuất của hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 75 năm trôi qua, những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt là bài học về công tác tư tưởng của Đảng tạo nên sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trên cơ sở một đường lối chính trị đúng đắn và tinh thần tự lực, tự cường, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Bài học của thành công chính là ở chỗ Đảng tạo được niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, mọi đảng viên đều tạo được niềm tin về sự hi sinh, đạo đức trong sáng của mình đối với quần chúng, không có niềm tin đó thì cách mạng không thể thành công. Cùng với đó là bài học về dự báo và tận dụng thời cơ. Đảng ta đã thấu triệt bài học đó và đặc biệt, đã vận dụng thành công trong những giai đoạn lịch sử không thể nào quên của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Nhất là sau 34 năm đổi mới, bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã đưa thế và lực của Việt Nam ngày càng cao, tạo tiền đề quan trọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị. Để tạo động lực và bảo đảm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, trước hết phải tiếp tục đẩy mạnh đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ cương; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam; bồi dưỡng sức dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Qua bức tranh toàn cảnh tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

Bác Hồ đã từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Bài học sức mạnh dân tộc, sức mạnh toàn dân đặt vào niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta đang chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cách mạng Tháng Tám vĩ đại là sự mở đầu tốt đẹp, tiến trình lịch sử dân tộc phải không ngừng được bồi đắp mới là sự nối tiếp xứng đáng.

Nguyễn Văn Thanh
Bình luận

Tin khác