Phát huy truyền thống vẻ vang của công tác tuyên giáo trong tình hình mới

08:35 - Thứ Sáu, 31/07/2020 Lượt xem: 1840 In bài viết

Nguyễn Ðức Vượng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

ĐBP - Từ khi Ban cán sự Ðảng tỉnh Lai Châu (nay là Ðảng bộ 2 tỉnh Lai Châu và Ðiện Biên) ra đời và đi vào hoạt động, công tác tuyên huấn (tuyên giáo) đã được Ðảng bộ nhận thức đúng về vai trò quan trọng và tác động to lớn đến hoạt động lãnh đạo của Ðảng bộ trong các giai đoạn của sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Ðảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với các ban xây dựng Ðảng được hình thành và phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tham mưu cho cấp ủy, hướng dẫn và chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với quân y Bộ Tư lệnh Hải quân khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa). Ảnh: Khánh Toàn

Thực hiện nghị quyết của Ban cán sự Ðảng tỉnh, tháng 3/1952, Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn được thành lập, đồng chí Nông Văn Lạc, Ủy viên Ban cán sự Ðảng tỉnh được phân công làm Trưởng Liên ban, có 2 cán bộ. Ðây là tổ chức tiền thân của Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hiện nay. Tuy lực lượng rất mỏng, nhưng cán bộ tuyên huấn đã tích cực hướng dẫn các huyện và các chi bộ học tập các văn bản của Trung ương, phổ biến nghị quyết Hội nghị tuyên huấn Liên khu về đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống địch; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên về ngày thành lập Ðảng, khối liên minh Việt - Miên - Lào và Mặt trận dân tộc thống nhất, về chiến thắng của quân và dân ta; về bảo vệ hòa bình thế giới, chính sách tăng gia sản xuất tiết kiệm. Sau đó một thời gian, Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn được bổ sung một cán bộ và giao thêm nhiệm vụ, thành Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn - Kiểm tra.

Sau khi nhận được Chỉ thị của Khu ủy 20 về việc chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc, Ban cán sự Ðảng Lai Châu đã cử cán bộ của Liên ban Tổ chức - Tuyên huấn - Kiểm tra đến 2 huyện: Tuần Giáo, Quỳnh Nhai để truyền đạt nghị quyết của Trung ương Ðảng về mở chiến dịch Tây Bắc và phổ biến chủ trương công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Năm 1954, quân ta tấn công tập đoàn cứ điểm Ðiện Biên Phủ. Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Ðảng Lai Châu, công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng hơn bao giờ hết. Ðiểm nổi bật của công tác tuyên truyền thời kỳ này là đi vào từng nhà, từng người; gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể của kháng chiến từng thời kỳ, ở mọi lúc, mọi nơi.

Trong thời kỳ khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội (1955 - 1962), tuy không còn Ban Tuyên huấn của tỉnh, nhưng công tác tuyên huấn của Khu ủy Khu tự trị Thái - Mèo và các cấp ủy từ châu (huyện) đến cơ sở đã phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân ra sức phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa giáo dục, tiến hành tiễu phỉ trừ gian, bảo vệ vững chắc biên giới, giữ gìn trật tự trị an và an toàn xã hội.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước tình hình nhiệm vụ mới, tỉnh Lai Châu được tái lập; ngày 26/6/1963, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập, có nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy trong lĩnh vực chính trị tư tưởng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn sản xuất và chiến đấu, phục vụ chiến đấu để tuyên truyền, vận động quần chúng.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho chủ nghĩa xã hội, chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2/1979, tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, những khó khăn, thử thách đã tăng lên gấp bội, công tác tuyên giáo thời kỳ này đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh dựa vào nội lực là chính, từng bước khắc phục khó khăn, giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt chức năng là cơ quan tham mưu và giúp việc cho Tỉnh ủy về các lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và biên soạn lịch sử Ðảng bộ địa phương.

Ðặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu lần thứ XIII của Ðảng bộ tỉnh. Công tác tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống trong các trường phổ thông; công tác lý luận, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục chính trị trong các trường cao đẳng, dạy nghề được chú trọng, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo ngày càng chủ động, có nhiều chuyển biến quan trọng. Công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng, lớn mạnh về chất lượng.

Trong những năm tới, bối cảnh trong nước và quốc tế tiếp tục có những tác động sâu sắc cả về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức đan xen. Với Ðiện Biên, tình hình di cư tự do, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xây dựng Ðảng, tác động trực tiếp tới tình hình tư tưởng xã hội, tới một bộ phận không nhỏ nhân dân. Vì vậy, ngành Tuyên giáo cần tập trung tiếp tục nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp để nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo của Ðảng và trách nhiệm tham gia công tác tư tưởng của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Ðồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong xã hội, bảo đảm sự ổn định vững chắc trận địa tư tưởng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, chủ động trong công tác tham mưu cấp ủy ban hành các chủ trương lớn; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng.

Bám sát thực tiễn tình hình, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Ðảng, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng gắn với trách nhiệm cấp ủy và cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Tăng cường thông tin, cổ vũ các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến. Ðổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa công tác định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa, lịch sử, truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay. Ðồng thời, đấu tranh chống những tư tưởng sai trái, những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch để bảo vệ lý tưởng cách mạng, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào Ðảng, vào chế độ…

Bình luận

Tin khác

Back To Top