Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên vững mạnh về chính trị, tư tưởng

08:58 - Thứ Hai, 22/06/2020 Lượt xem: 3334 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh

ĐBP - Những năm qua, Tỉnh ủy Ðiện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao Ðảng ủy Quân sự tỉnh trong triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó công tác xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm, với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực.

Lực lượng vũ trang tỉnh diễu binh tại lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo, kích động tuyên truyền lập “Nhà nước Mông”... Tình hình đó đã ảnh hưởng trực tiếp an ninh chính trị, đời sống nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về mọi mặt, nhất là vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, nhằm giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. 100% cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh nắm vững các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng LLVT vững mạnh; thường xuyên giữ vững đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn LLVT tỉnh. Vấn đề then chốt, quyết định đến chất lượng xây dựng LLVT tỉnh mạnh về chính trị, vững về tư tưởng là xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng nhận thức, phân tích tình hình, xử lý hiệu quả những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp; kịp thời củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Ðảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Ðảng ở các cấp, nhất là chi bộ. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm có trên 82% tổ chức đảng, 97,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ðể xây dựng LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ðảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tích cực tạo nguồn cán bộ chủ trì các cấp, ưu tiên sắp xếp đủ cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm kỳ đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng 121 đồng chí hạ sĩ quan, sĩ quan dự bị; điều động, bổ nhiệm 642 đồng chí, thăng quân hàm 491 đồng chí, cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn 223 đồng chí, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số (chiếm 29%, tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ), qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng LLVT tỉnh trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng luôn được quan tâm, chú trọng gắn với việc xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát của Ðảng ủy bảo đảm phù hợp, sát thực tiễn từng năm và cả nhiệm kỳ. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả các cuộc kiểm tra; trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra 107 lượt tổ chức đảng, 837 lượt đảng viên (trong đó có 203 cấp ủy viên), tăng 7 tổ chức đảng, 262 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; giám sát chuyên đề 63 lượt tổ chức đảng, 549 lượt đảng viên (cấp ủy viên 149 đồng chí), giảm 7 tổ chức đảng, tăng 250 lượt đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ðồng thời, tích cực phối hợp với cấp ủy, UBKT các huyện, thị, thành ủy thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát Ðảng ủy quân sự các huyện, thị, thành phố đạt 100% kế hoạch. Kịp thời đấu tranh, ngăn ngừa tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, về trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tự rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Ðảng ủy Quân sự tỉnh đã tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, qua đó phương pháp công tác của Ðảng ủy và cấp ủy các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm khoa học, dân chủ, sát thực tiễn.

Ðể tiếp tục xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm nền tảng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thời gian tới, Ðảng ủy Quân sự tỉnh xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ðảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVI. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, góp phần cùng Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Bình luận

Tin khác

Back To Top