Ðảng bộ Công an tỉnh

Tập trung tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp

08:45 - Thứ Sáu, 12/06/2020 Lượt xem: 3260 In bài viết

ĐBP - Thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội các cấp, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ðảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy định, chất lượng và tiến độ đề ra. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng việc chuẩn bị văn kiện Ðại hội, nhất là việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, bảo đảm nguyên tắc Ðảng lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Theo kế hoạch, Ðại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 15/6 và Ðại hội Ðảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

Ðược xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng và là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt; Ðảng ủy Công an tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng về đại hội đảng các cấp. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ðại hội Ðảng và những quan điểm, chủ trương chỉ đạo của các cấp ủy đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối của Ðảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Ðảng ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Thông tri số 01 -TT/ÐUCA, ngày 19/9/2019 của Ðảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 79 - KH/TU, ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Ðồng thời ban hành Kế hoạch về đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh, quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ Ðại hội (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết và hậu cần; Tiểu ban Bảo vệ).

Ðại tá Lò Văn Khụt, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Sau khi hoàn thành đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; công tác rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm đối với Ðảng bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được Ðảng ủy Công an tỉnh thực hiện đánh giá nghiêm túc trước khi chỉ đạo tổ chức đại hội đối với các chi, đảng bộ cơ sở. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn đại hội điểm này, Ðảng ủy Công an tỉnh yêu cầu các cấp ủy quán triệt sâu sắc yêu cầu, nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; đồng thời nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân cấp ủy. Quá trình xây dựng văn kiện Ðại hội, cấp ủy cần mở rộng dân chủ, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự cấp ủy phải được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan và thực hiện theo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định của Ðảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên... Ðến nay đã tổ chức thành công đại hội xong 100% chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo chất lượng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Xác định một trong những nội dung quan trọng làm nên thành công Ðại hội Ðảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là việc xây dựng Báo cáo chính trị trình Ðại hội. Ðể chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, Ðảng ủy Công an tỉnh tập trung xây dựng Báo cáo chính trị trên cơ sở đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực công tác, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, sát thực tế để xây dựng các mục tiêu cụ thể, nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Ðảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc bằng nhiều hình thức, nhằm phát huy trí tuệ của toàn Ðảng bộ, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, nâng cao chất lượng và đạt yêu cầu đề ra. Ðại tá Lò Văn Khụt khẳng định, thông qua các hội nghị tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng, cụ thể và có tính xây dựng cao. Ðảng ủy Công an tỉnh đã tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa dự thảo Báo cáo chính trị đảm bảo hợp lý, khoa học, chất lượng và chặt chẽ hơn.

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong lực lượng, Ðảng ủy Công an tỉnh luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua; trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, phục vụ đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top