Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

08:43 - Thứ Hai, 02/03/2020 Lượt xem: 8276 In bài viết

ĐBP - Quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; công tác tuyên truyền đã và đang được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện, nhằm tạo không khí sôi nổi, đồng thuận. Qua đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được Ủy ban MTTQ tỉnh xác định đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy các cấp, nêu bật tinh thần đổi mới của Ðảng, nhằm tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội. Công tác tuyên truyền tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua yêu nước cũng như quyết tâm của toàn Ðảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Ông Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, MTTQ các cấp trong tỉnh đề cao chất lượng, nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong xã hội đối với các dự thảo văn kiện đại hội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Ðảng, Nhà nước. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Từ nay tới hết Ðại hội XIII của Ðảng, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Ðại hội XIII của Ðảng...

Tạo điểm nhấn, trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, ngoài các nội dung tuyên truyền thường xuyên, MTTQ các cấp trong tỉnh chia thành 3 đợt tuyên truyền. Ðợt 1 tuyên truyền từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương (đến cuối tháng 8/2020); đợt 2 từ sau đại hội đảng bộ các cấp đến Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV (cấp tỉnh đến ngày 31/10/2020) và đợt 3 tuyên truyền Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Nội dung mỗi đợt tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung cụ thể, sát với từng giai đoạn, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ðảng bộ huyện Ðiện Biên được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện dự kiến vào tháng 5/2020. Ðến nay, huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (385/385 chi bộ); tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở đối với 2 chi, đảng bộ và đang tiến hành đại hội đối với các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở còn lại. Dự kiến đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3/2020. Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội; công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được MTTQ huyện Ðiện Biên chủ động, tích cực với nhiều hình thức (trên website của MTTQ tỉnh; tuyên truyền miệng, internet, mạng xã hội... ). Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ hiểu, thu hút sự đông đảo sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, MTTQ huyện đang tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; những nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện; những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác