Xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Hưng Yên

09:04 - Thứ Năm, 09/01/2020 Lượt xem: 4464 In bài viết

ĐBP - Sau hơn một năm thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh Hưng Yên đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, với mục tiêu sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy; thu hút người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập… bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên) tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các cơ quan khối Ðảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành rà soát, xây dựng phương án, đề án sắp xếp, cơ cấu tổ chức, giảm được 38 đơn vị, hơn 120 phòng, ban, đầu mối; giảm 125 cán bộ cấp phó và hơn 1.000 cán bộ, nhân viên hưởng lương ngân sách. Sau khi sắp xếp lại bộ máy, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức, phát huy tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chất lượng làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, hoạt động của các cơ quan đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả.

Ðiển hình như ngành Y tế tỉnh Hưng Yên, qua sắp xếp lại bộ máy, ngành đã thu gọn, giảm 30 đầu mối của 12 đơn vị như: Sáp nhập 10 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình vào các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe. Các chi cục giảm 3 phòng; các địa phương giải thể 7 trạm y tế… Ðồng thời, ngành Y tế tiếp nhận hơn 500 cán bộ y tế học đường và Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập đã chuyển đổi thực hiện tự chủ tài chính chi thường xuyên. Ông Nguyễn Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên cho biết: Sau khi sắp xếp lại bộ máy, tổ chức, tinh giản biên chế, hoạt động của các đơn vị trong ngành được cải thiện, nâng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh có nhiều chuyển biến tích cực, được kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập đã đổi mới phong cách phục vụ, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, bác sĩ, nhất là chuyên khoa sâu, tiếp nhận triển khai hàng trăm kỹ thuật mới; trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, mang lại sự hài lòng của người bệnh; tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm mạnh. Các bệnh viện tuyến huyện đã tự chủ được một phần tài chính; Bệnh viện Ða khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Ða khoa Phố Nối, Bệnh viện Sản Nhi đã tự chủ tài chính, không những giảm gánh nặng cho ngân sách mà đời sống cán bộ, y, bác sĩ cũng được cải thiện.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy Hưng Yên được quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức; đã cơ bản tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao từ tỉnh đến cơ sở, phát huy được tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự ủng hộ của nhân dân. Ðể thực hiện tốt hơn nữa kế hoạch, chương trình hành động về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp như: Tăng cường phổ biến, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NÐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Chỉ đạo các cấp ủy tập trung chuẩn bị, triển khai, thực hiện tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp; làm cơ sở để thực hiện bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch HÐND cấp xã, cấp huyện. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị của tỉnh bảo đảm tinh gọn, thu gọn đầu mối, giảm đến mức thấp nhất đầu mối bên trong của các sở, ban, ngành, các ban, chi cục, ban quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành, chi cục, UBND các huyện, thành phố. Ðồng thời hợp nhất, sáp nhập các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc có mối liên hệ chặt chẽ, bảo đảm quy mô hợp lý; giải thể các tổ chức có quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả; không đề xuất việc chia tách, thành lập mới làm tăng thêm đầu mối tổ chức và biên chế (trừ trường hợp đặc biệt thật cần thiết phải thành lập tổ chức mới do yêu cầu cấp thiết phục vụ nhiệm vụ chính trị và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu khi có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thì các cơ quan, đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao). Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và đề án vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí việc làm được Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sử dụng hết số biên chế được giao cần xây dựng kế hoạch để tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định gắn với Ðề án tinh giản biên chế của tỉnh được duyệt, nếu không có lý do chính đáng sẽ thực hiện cắt giảm tương ứng với số biên chế chưa sử dụng...

T.K (theo nhandan.com.vn)
Bình luận

Tin khác

Back To Top