Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

08:39 - Thứ Tư, 16/10/2019 Lượt xem: 12136 In bài viết

ĐBP - Với vai trò là cơ quan kiểm tra chuyên trách ở địa phương được Ban Chấp hành Ðảng bộ bầu và hoạt động theo quy định của Ðiều lệ Ðảng, kể từ khi thành lập Ðảng bộ tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Ðiện Biên), 56 năm qua Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Ðảng bộ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ làm mục tiêu phấn đấu. Nhất là từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đến nay, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp, cấp ủy đảng, UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Ðảng đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Ðảng trong tình hình hiện nay.

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Ðảng.

Ðồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho biết: Hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về tăng cường công tác KTGS của Ðảng; cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Ðiều lệ Ðảng quy định; tăng cường công tác KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng.

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đối với 4 tổ chức Ðảng (Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Ðiện Biên, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo và Ðảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Ðảng, Nhà nước trong quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Chà; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ đối với Ban Thường vụ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa và Nậm Pồ (năm 2018 chuyển sang). Qua kiểm tra đã kết luận 1/7 tổ chức Ðảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 5/7 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra; 1/7 tổ chức Ðảng (Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ) có khuyết điểm, vi phạm đến mức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục kiểm tra, xem xét kết luận việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ðiện Biên và Huyện ủy Mường Ảng. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ đối với 20 đảng viên (trong đó, 2 đồng chí Tỉnh ủy viên, 18 đồng chí Huyện ủy viên). Kết luận 7/20 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; 13/20 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra. Qua đó yêu cầu các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục khuyết điểm hạn chế được chỉ ra trong kết luận kiểm tra (năm 2018 chuyển sang). UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra 56 tổ chức Ðảng và 46 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 46 tổ chức Ðảng và 45 đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, 11 tổ chức Ðảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 19 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (có 18 cấp ủy viên các cấp). UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức Ðảng này đều có vi phạm; có 1 tổ chức Ðảng có vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Ðảng, đang tiến hành quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Ðảng.

Tăng cường công tác KTGS của Ðảng, cấp ủy, tổ chức Ðảng các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ðảng đối với công tác KTGS, kỷ luật Ðảng. Người đứng đầu cấp ủy phải xác định trách nhiệm của mình, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ KTGS. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tổ chức xử lý nghiêm tổ chức Ðảng và đảng viên vi phạm; những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác