Trả lời kiến nghị cử tri

09:45 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 4521 In bài viết

ĐBP - Cử tri xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé) kiến nghị: Theo Nghị định số 03-2016/NÐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ, thì quần áo chiến sĩ dân quân tự vệ năm đầu được cấp phát 2 bộ/chiến sĩ, chiến sĩ năm thứ hai được cấp phát 1 bộ/năm. Tuy nhiên, việc cấp phát quần áo cho lực lượng dân quân xã Nậm Kè không đủ số lượng theo quy định, dẫn đến tình trạng chiến sĩ dân quân huấn luyện thiếu trang phục. Ðề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh kiểm tra, xem xét cấp bổ sung quần áo chiến sĩ đảm bảo cho lực lượng dân quân xã.

Trả lời: (Văn bản số 1427/BCH-BDQTV ngày 20/6/2019 của Bộ CHQS tỉnh).

Căn cứ Thông báo số 55/TB-ÐÐBQH ngày 15/5/2019 của Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Ðiện Biên về Thông báo ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 1471/UBND-TH ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Ðiện Biên về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mường Nhé;

Căn cứ Công văn số 320/BCH-BTM ngày 5/6/2019 của Ban CHQS huyện Mường Nhé; Biên bản làm việc ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé, Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ;

Ngày 17/6/2019 Bộ CHQS tỉnh thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp xuống kiểm tra xác minh, nắm tình hình tại Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ;

* Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

1. Ðồng chí Lưu Văn Duân /Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh/Trưởng đoàn;

2. Ðồng chí Phan Trung Tuyến/Trưởng ban Dân quân tự vệ/Bộ CHQS tỉnh;

3. Ðồng chí Hoàng Ðình Hân/NVTK ban Dân quân tự vệ/Bộ CHQS tỉnh

* Ðại diện Ban CHQS huyện Mường Nhé gồm:

1. Ðồng chí Khuất Văn Hải/Phó Chỉ huy trưởng/Ban CHQS huyện Mường Nhé;

2. Ðồng chí Nguyễn Công Quang/Trợ lý Dân quân/Ban CHQS huyện Mường Nhé;

3. Ðồng chí Lương Văn Hạnh/Trợ lý Kỹ thuật/Ban CHQS huyện Mường Nhé;

* Ðại diện lãnh đạo Ðảng ủy, UBND xã, Ban CHQS xã và cử tri Lý A Dơ;

1. Ðồng chí Giàng A Ly/Chủ tịch UBND xã Nậm Kè;

2. Ðồng chí Nguyễn Tiến Anh/Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nậm Kè;

3. Ðồng chí Lý Văn Vân/Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nậm Kè;

4. Cử tri: Lý A Dơ/Thôn đội trưởng/Bản Huổi Hẹt/xã Nậm Kè;

* Nội dung buổi làm việc:

1. Ðồng chí Lưu Văn Duân trưởng đoàn kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung buổi làm việc. Phổ biến chế độ, tiêu chuẩn, niên hạn trang phục dân quân tự vệ từng đối tượng theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế trong toàn tỉnh; Thông báo lại biên bản làm việc ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé với Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ.

2. Ðồng chí Giàng A Ly, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung như Biên bản làm việc ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé với Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè.

3. Ðồng chí Nguyễn Tiến Anh, Phó Bí thư Ðảng ủy xã Nậm Kè phát biểu ý kiến nhất trí với các nội dung như Biên bản làm việc ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé với Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè và các nội dung văn bản hướng dẫn của trên mà đồng chí Lưu Văn Duân đã thông qua.

4. Quá trình làm việc nắm tình hình đối với Ban CHQS huyện Mường Nhé:

- Nội dung làm việc ngày 27/5/2019 giữa Ban CHQS huyện Mường Nhé với Ðảng ủy, UBND xã Nậm Kè, Ban CHQS xã Nậm Kè và cử tri Lý A Dơ. Sau buổi làm việc cử tri Lý A Dơ đã nắm được và hiểu rõ hơn về chế độ, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục dân quân tự vệ ở cơ sở; cử tri Lý A Dơ không có ý kiến gì thêm.

- Ban CHQS huyện nhận được Thông báo của trên về việc tiếp nhận trang phục dân quân tự vệ năm 2019, căn cứ số lượng đơn vị đã phân bổ cấp cho các cơ sở xã. Nhưng do một số cơ sở xã còn đang xây dựng, củng cố lực lượng và chưa thông qua kế hoạch huấn luyện năm 2019 vì vậy một số loại trang phục còn chưa nhận đủ số lượng. Sau khi các cơ sở xã xây dựng, củng cố lực lượng và thông qua kế hoạch huấn luyện năm 2019, đơn vị đã tiến hành cấp phát bổ sung cho các cơ sở theo quy định, bảo đảm kịp thời cho công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.

5. Kiểm tra công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng trang phục dân quân của Ban CHQS xã Nậm Kè nổi lên một số điểm như sau:

- Công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý và sử dụng trang phục dân quân tự vệ đối với Ban CHQS xã Nậm Kè do chưa nắm chắc tiêu chuẩn và niên hạn sử dụng trang phục được cấp phát của từng đối tượng, Ban CHQS xã không có hệ thống sổ sách theo dõi tiếp nhận, cấp phát trang phục hàng năm. Việc đăng ký, quản lý chiến sĩ dân quân kết nạp mới và lực lượng dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ còn chưa đồng bộ theo hướng dẫn của trên;

- Ðối với lực lượng dân quân đã hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ nòng cốt, tiêu chuẩn trang phục vẫn còn thời gian sử dụng chưa quá 50% theo niên hạn, nhưng Ban CHQS xã không có sổ theo dõi và lập biên bản thu hồi theo quy định;

6. Qua buổi trao đổi, làm việc trực tiếp với cử tri Lý A Dơ đã nhận thức được ý kiến của mình đưa ra tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa qua là chưa hợp lý, do bản thân chưa hiểu rõ và nắm được về tiêu chuẩn, chế độ, niên hạn trang phục dân quân tự vệ của từng đối tượng được hưởng theo Nghị định số 03/2016/NÐ-CP của Chính phủ; cử tri Lý A Dơ mong muốn trong thời gian tới được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời đặc biệt là lực lượng dân quân bản Huổi Hẹt và xã Nậm Kè, bản thân xin hứa trên cương vị là Thôn đội trưởng sẽ thường xuyên nghiên cứu các văn bản về bảo đảm chế độ chính sách, tiếp tục quán triệt phổ biến tới từng chiến sĩ dân quân thuộc quyền hiểu rõ và nắm được tiêu chuẩn, chế độ đối với lực lượng dân quân.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác