Tập trung chỉ đạo, điều hành khẩn trương hoàn thành các chương trình, dự án trọng điểm

08:40 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 10201 In bài viết

Mùa A Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

ĐBP - Năm 2019 là năm thứ 4 tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa “nước rút”, đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh một số kết quả quan trọng như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo; Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là quan tâm đầu tư những dự án, công trình trọng điểm... Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau: Nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; một số chương trình, dự án chậm tiến độ… đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở, dẫn đến tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư, một số chương trình, dự án có nguy cơ phải điều chuyển vốn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển của địa phương. Trước bối cảnh đó, UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh và chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành đề ra từ đầu năm để chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. UBND tỉnh cũng chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đề ra và thực hiện nhiều giải pháp quan trọng thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Kết quả từ việc triển khai những giải pháp đã và đang góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ðồng chí Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ quy hoạch Trung tâm Hành chính huyện Nậm Pồ. Ảnh: Phạm Dương

Những năm qua, tỉnh ta tập trung thực hiện nhiều chương trình, dự án trọng điểm: Dự án Bổ sung đoạn tuyến từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua (Ðường 60m) và Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung; Ðề án 79; Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Ðường Na Sang (Km146+200/QL.12) - trung tâm xã Huổi Mí - Pú Xi - Nậm Mức (Km450/QL.6) - Km456/QL.6 - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng (phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí); các dự án thực hiện theo hình thức PPP; triển khai thực hiện theo Quy hoạch Cảng Hàng không Ðiện Biên...

Ðể thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm, UBND tỉnh đã tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án; tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số quy định cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành… Theo đó, UBND tỉnh đã bám sát chủ trương của Chính phủ về phương châm hành động của chính quyền địa phương là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đặc biệt là tập trung thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh ủy và của HÐND tỉnh, ban hành Quyết định số 44/QÐ-UBND ngày 15/1/2019 về Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2019 với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp chủ yếu, được cụ thể hóa đến từng quý, tháng. Riêng đối với các chương trình, dự án trọng điểm, Ban Cán sự Ðảng UBND tỉnh đã thống nhất, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh. UBND tỉnh phân công, giao nhiệm vụ cá nhân, đơn vị gián tiếp, trực tiếp thực hiện các chương trình, dự án xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; trong quá trình thực hiện có kiểm điểm đánh giá và kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Theo đó, đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên từng lĩnh vực được giao bám sát nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể để chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra nắm tình hình thực hiện để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và thường xuyên đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện chương trình, dự án trọng điểm đảm bảo kế hoạch và thời gian. Cụ thể: UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức 15 cuộc kiểm tra, làm việc với các ngành, địa phương; ban hành 15 thông báo kết luận và nhiều văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh đối với các ngành, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tháo gỡ khó khăn; giao trách nhiệm cho các cấp, ngành liên quan giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế xảy ra tồn đọng, vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Ðiển hình như giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án: Ðường 60m; đường Thanh Minh - Ðộc Lập; đường Na Sang - Huổi Mí - Nậm Mức - thị trấn Tủa Chùa; Dự án Cảng Hàng không Ðiện Biên… Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 3 phiên họp và 17 cuộc họp giải quyết các công việc liên quan đến thực hiện các Chương trình, dự án trọng điểm; giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc triển khai các chương trình, dự án, xem đây là một tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng tập thể, từng cá nhân. Ngày 8/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2014/UBND-TH, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư được giao thực hiện các dự án trọng điểm phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để đẩy nhanh tiến độ trong năm 2019, xác định rõ mốc tiến độ, dự kiến thời gian hoàn thành từng nội dung công việc. UBND tỉnh yêu cầu phải ưu tiên vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ðối với các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ, vi phạm các điều khoản đã ký kết, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư kiên quyết xử lý theo quy định, loại ra khỏi các dự án. Ðối với chủ đầu tư, nếu không hoàn thành trách nhiệm, UBND tỉnh sẽ không giao làm chủ đầu tư dự án mới.

Trong thời gian tới, đối với Dự án Ðường 60m, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện; hàng tháng, hàng quý tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong công tác GPMB; ưu tiên cân đối bố trí vốn cho dự án ngay khi kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Về dự án Hạ tầng kỹ thuật khung, tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; kiên quyết thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ gia đình, cá nhân cố tình chống đối việc thực hiện thu hồi đất trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy định trình tự thủ tục của pháp luật về thu hồi đất.

Ðối với Ðề án 79 tỉnh xác định: Tập trung bố trí vốn cho các điểm bản mới chưa được đầu tư công trình hạ tầng hoàn thiện; các dự án đang thực hiện dở dang. Ðối với các điểm bản đã di chuyển bố trí sắp xếp dân cư khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ chuyển đến.

Tập trung chỉ đạo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ðiện Biên đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu Ðại hội Ðảng bộ tỉnh đề ra. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Mỗi xã một sản phẩm”; chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện xã, thôn (bản) nông thôn mới kiểu mẫu.

Ðối với các dự án thực hiện theo hình thức PPP: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; rà soát báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách đối với các dự án để có cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện quy hoạch Cảng Hàng không Ðiện Biên: Xây dựng tiến độ tổng thể và tiến độ cụ thể từng hạng mục công việc triển khai thực hiện dự án, chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, nhu cầu tái định cư trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Ðiện Biên Phủ, Quy hoạch nông thôn mới các xã thuộc huyện Ðiện Biên và các quy hoạch, dự án liên quan. Triển khai hoàn thành việc lập quy hoạch phân khu phía Tây Bắc gắn với Quy hoạch Cảng Hàng không Ðiện Biên Phủ để phục vụ việc triển khai dự án nâng cấp Sân bay Ðiện Biên Phủ theo quy hoạch.

Ðối với các Ðề án, dự án: “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Ðiện Biên Phủ đến năm 2030”; “Ðền thờ các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ”, sau khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng đồng ý, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành để các dự án có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm là: thực hiện nghiêm Công điện số 1042/CÐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân cho các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hoàn thành theo đúng kế hoạch vốn được giao.

Với việc chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh và từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn sẽ được thực hiện theo kế hoạch, khi hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bình luận

Tin khác

Back To Top