Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên: Bảy thập kỷ khẳng định vai trò lãnh đạo

08:38 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 9654 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - Cách đây 70 năm, ngày 10/10/1949, việc thành lập Ban Cán sự Ðảng Lai Châu (tiền thân của Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên và Lai Châu ngày nay) đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trải qua bảy thập kỷ xây dựng, trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn trao đổi với các đại biểu về phương án thiết kế Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. Ảnh: Thu Hằng

Khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, ngay sau khi ra đời, Ban Cán sự Ðảng tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức; bám đất, bám dân gây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng lực lượng lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương. Nhiều cơ sở cách mạng được thành lập ở Tuần Giáo, Quỳnh Nhai, Ðiện Biên, Ðiện Biên Ðông; trở thành nhân tố quy tụ sự đoàn kết các dân tộc, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp bám sát mục tiêu, nghị quyết, xác định rõ nhiệm vụ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt kết quả cao nhất.

Là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ðiện Biên còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn cả là giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia. Xác định rõ vai trò hạt nhân chính trị, ngay từ khi ra đời, Ðảng bộ tỉnh đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp cách mạng địa phương, giành được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc một lòng, một dạ tin theo sự lãnh đạo của Ðảng, Bác Hồ; đoàn kết, đồng lòng, tích cực góp sức người, sức của cho cách mạng. Ðồng bào các dân tộc Ðiện Biên đã góp công, góp của cùng nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ “Chín năm làm một Ðiện Biên//Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Kế thừa và phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân Ðiện Biên đã có những đóng góp xứng đáng vào thành công chung của cả nước.

Trong công cuộc đổi mới, Ðảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị cụ thể hóa chủ trương, cương lĩnh của Ðảng phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa phương, đơn vị mình thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt. Cấp ủy các cấp quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở. Chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Ðảng thành chương trình hành động để tổ chức thực hiện. Qua đó, nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến tích cực làm thay đổi cả nhận thức, tư duy và cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, từng bước đưa Ðiện Biên vượt qua đói nghèo.  

Phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, Ðảng bộ tỉnh lãnh đạo các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng, đảng viên phù hợp điều kiện, tình hình thực tế. Hai nhiệm kỳ liền, Ðảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên; trong đó chú trọng địa bàn miền núi, biên giới, khu vực trọng yếu. Từng mục tiêu, nhiệm vụ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động; các cấp ủy quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, nhất là địa bàn khó khăn, nơi chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Với cách làm cụ thể, quyết liệt và nêu cao vai trò lãnh đạo của Ðảng, tổ chức đảng, đảng viên của tỉnh phát triển rộng khắp ở các địa bàn dân cư từ vùng thấp đến vùng cao, các đơn vị kinh tế trong và ngoài Nhà nước. Từ một Ban Cán sự Ðảng với 3 ủy viên ngày đầu thành lập đến nay Ðảng bộ tỉnh có 14 đảng bộ trực thuộc với 628 tổ chức cơ sở đảng (392 chi bộ cơ sở, 236 đảng bộ cơ sở) và 39.622 đảng viên. Chỉ tính trong 3 năm gần đây (2016 - 2019), toàn tỉnh đã giảm 93% số thôn, bản chưa có đảng viên (từ 95 xuống 7 thôn, bản), giảm 59% số thôn, bản chưa có tổ chức đảng (từ 327 còn 135 thôn, bản), giảm 49% số chi bộ sinh hoạt ghép. Riêng kết nạp đảng viên trong 3 năm qua đạt trên 8.000 người, chủ yếu là đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú tích cực lao động sản xuất trong các lĩnh vực.

Cùng với củng cố, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở. Nội dung, hình thức sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ có sự đổi mới, nâng cao chất lượng; đa số tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát; luôn coi trọng bài học “lấy dân là gốc”, lấy sự tin tưởng của nhân dân là điều kiện tiên quyết để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” những năm qua, cán bộ đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những mô hình cây, con giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Nhiều năm liền, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hoạt động du lịch, dịch vụ có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn. Nhiều mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển, mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với hộ dân, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Ðến nay toàn tỉnh đã xây dựng và xác nhận 11 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các hộ dân; thực hiện thành công 2 dự án cánh đồng lớn với quy mô 92ha. Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được quan tâm thực hiện, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu các loại cây lương thực hiệu quả thấp sang trồng cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao...

Các chính sách an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn để xóa đói giảm nghèo bền vững. Các mặt văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, quan tâm chăm lo gia đình chính sách. Bình quân giai đoạn 2016 - 2018 mức giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đạt 3,69%/năm (từ 48,14% của năm 2015 xuống 37,08% cuối năm 2018). Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển nhanh, cơ sở vật chất trường, lớp học được đầu tư kiên cố hóa; chất lượng giáo dục, trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ; mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát triển.

Với vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm việc xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nhờ vậy, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh Ðông Bắc Thái Lan và các tổ chức quốc tế. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, môi trường ổn định để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. 

Bám sát mục tiêu Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Ðiện Biên “thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản đạt 17/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Có thể nói, những kết quả đạt được 70 năm qua đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh trong tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phát huy những kết quả đạt được bảy thập kỷ qua, từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Ðảng bộ tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo cách mạng địa phương.

Bình luận

Tin khác

Back To Top