Xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

08:29 - Thứ Ba, 03/09/2019 Lượt xem: 7434 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta một văn kiện lịch sử vô giá; kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - đó là bản Di chúc. Tư tưởng lớn có giá trị và ý nghĩa thời sự được đặt lên hàng đầu thể hiện trong Di chúc của Người là tư tưởng về Ðảng và xây dựng Ðảng Cộng sản Việt Nam.

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra Dự án Ðường 60m. Ảnh: Thu Hằng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng với một Ðảng mác xít chân chính lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp và dân tộc, Ðảng phải thường xuyên chuyên tâm chăm lo, xây dựng, chỉnh đốn thật sự vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ðiều này đã được Hồ Chí Minh lúc sinh thời nhắc đến nhiều lần, nhất là trước lúc đi xa. Trong Di chúc, Người đã căn dặn: “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Ðảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân”. Người đã nêu lên một luận điểm quan trọng: “Một dân tộc, một Ðảng và mỗi con người ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Ðó là lời cảnh tỉnh cho mọi tổ chức đảng và đảng viên khi đã trở thành người cầm quyền. Theo Hồ Chí Minh, “xây dựng” và “chỉnh đốn” là hai vấn đề có mối quan hệ biện chứng, phải trên cơ sở xây dựng mà chỉnh đốn, chỉnh đốn cũng nhằm mục tiêu xây dựng Ðảng vững mạnh hơn, năng lực lãnh đạo được tăng cường.

Nhận thức sâu sắc về giá trị và tầm quan trọng đặc biệt của bản Di chúc, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Ðảng để Ðảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh với quyết tâm chính trị cao. Ðặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XIII (2015 - 2020) đến nay, Ðảng bộ tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy ý thức tự phê bình và phê bình của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có nhiều đổi mới, bám sát nội dung, chương trình, đối tượng và thực tiễn địa phương; gắn giáo dục những vấn đề cơ bản với giáo dục bản chất cách mạng, truyền thống của Ðảng, dân tộc và địa phương. Các cấp ủy đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tăng cường quản lý, nắm diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng về tư tưởng, dư luận xã hội. Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Ðội ngũ cán bộ quản lý các cấp luôn quan tâm, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; coi đây là một trong những nội dung trọng tâm thường xuyên nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Việc thực hiện nghiêm quy định nêu gương đã mang lại những kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực như: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật ngày càng thực chất, khách quan; dân chủ được mở rộng; thực hiện đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; việc bố trí, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng quy định, hạn chế thất thoát lãng phí. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải “thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Ðảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nêu gương tự phê bình và phê bình, thường xuyên và nghiêm chỉnh “tự soi, tự sửa” để cấp dưới và quần chúng noi theo.

Các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, qua đó cùng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. Trong 3 năm (2016 - 2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã gợi ý kiểm điểm đối với hàng trăm tập thể, cá nhân, trong đó có 35 lượt tập thể lãnh đạo và 39 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nội dung gợi ý kiểm điểm liên quan đến những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế làm việc và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc lãnh đạo thực hiện nghiêm kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy các cấp đã góp phần phát hiện, đẩy lùi, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên một số lĩnh vực công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị; nêu cao ý thức trách nhiệm trong thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm tư tưởng của Người về “xây dựng” và “chỉnh đốn” trong công tác xây dựng Ðảng, các tổ chức đảng gắn việc nêu gương, tự phê bình và phê bình với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 505 tổ chức đảng và 824 đảng viên; qua kiểm tra đã kết luận 94 tổ chức đảng, 72 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Giám sát và thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với 212 tổ chức đảng, 421 đảng viên. Thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng, 318 đảng viên trong đó khiển trách 216, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 22; có 22 đảng viên bị xử lý pháp luật, 13 đảng viên bị xử lý hành chính.

Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân ủng hộ, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới. Hiệu quả giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; việc giám sát của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội được nâng lên.

 Thông qua việc triển khai thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên về công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo của cấp ủy thể hiện rõ nét, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng, và các cơ quan đơn vị. Trong 3 năm (2016-2018) tỷ lệ bình quân tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh 47,64%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15,58%. Qua đó góp phần hoàn thành 17/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Kinh tế tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, văn hóa xã hội có sự chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng an ninh bảo đảm.

Ðể tiếp tục khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Di chúc của Người, Ðảng bộ tỉnh tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng đối với nhà nước và xã hội. Cán bộ, đảng viên mà trước hết là các lãnh đạo, quản lý các cấp cần phát huy tính nêu gương trong tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự soi, tự sửa và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Các cấp ủy cần quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, sàng lọc cán bộ, quán triệt lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”; tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó việc trọng tâm trước mắt là thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Bình luận

Tin khác

Back To Top