XÃ LUẬN

Quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng

08:24 - Thứ Ba, 03/09/2019 Lượt xem: 7678 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, toàn Ðảng, toàn quân và nhân dân Việt Nam đang hân hoan, phấn khởi đón chào sự kiện lịch sử trọng đại - kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy tiến hành cuộc cách mạng long trời lở đất, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Sự kiện này đánh dấu, Việt Nam từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do và ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Với Ðiện Biên - vùng đất phên giậu nơi cực Tây của Tổ quốc. Thấm nhuần đường lối cách mạng của Ðảng, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Sau giải phóng Ðiện Biên Phủ (1954), nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên luôn son sắt một lòng theo Ðảng, nguyện chung vai sát cánh dựng xây quê hương đất nước. Ði lên từ chiến trường đổ nát của chiến tranh, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên biết tận dụng thời cơ, phát huy lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Với các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, dự án có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp từng giai đoạn về phát triển kinh tế: nông - lâm nghiệp; giao thông - vận tải; thương mại - du lịch; khai thác tài nguyên khoáng sản; cải cách hành chính, thu hút, mời gọi đầu tư... nhờ đó kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng nông nghiệp giảm dần; công nghiệp - xây dựng, thương mại - du lịch ngày càng tăng; văn hóa xã hội ngày càng tiến bộ; phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Dự ước tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng 6,14%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 37,08%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội duy trì tăng, các chương trình xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; các dự án trọng điểm được phân kỳ đầu tư hợp lý và chỉ đạo quyết liệt. Ðối ngoại được quan tâm chú trọng mở rộng; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Ôn lại chặng đường 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Ðảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Thực hiện Di chúc của Người, Ðiện Biên đang quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh đã đề ra. Giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Triển khai quyết liệt những giải pháp về quản lý thu ngân sách; tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng. Ðổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, có chiều sâu văn hóa; quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chủ động nắm bắt cơ hội, đưa Ðiện Biên vươn lên trở thành tỉnh có mức thu nhập trung bình so với các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2020.

Tròn 50 năm thực hiện “bảo vật quốc gia” - Di chúc của Người, toàn Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên không ngừng chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, để Ðảng Cộng sản Việt Nam thực sự của dân, do dân và vì dân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mới; tích cực đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã; việc sáp nhập, đổi tên các tổ dân phố, bản tại một số địa phương. Tập trung chuẩn bị thật tốt Ðại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025)...

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi người con dân đất Việt đang sinh sống trong nước hay làm ăn xa quê hương đều đề cao phẩm chất, chí khí yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, thành quả của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đúng theo nguyện vọng của Người trước lúc đi xa.

 

Ðiện Biên Phủ
Bình luận

Tin khác

Back To Top