Hiệu quả công tác dân vận chính quyền

09:02 - Thứ Sáu, 05/07/2019 Lượt xem: 7165 In bài viết
ĐBP - Xây dựng chính quyền “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đột phá, hiệu quả”, Năm Dân vận chính quyền 2019 trên địa bàn tỉnh được triển khai với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, hướng về người dân, doanh nghiệp, cơ sở. Các cấp chính quyền trong tỉnh đã phát huy được vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, với chính quyền các cấp.


Cán bộ MTTQ huyện Tuần Giáo giám sát nắm tâm tư nguyện vọng của người dân bản Hin xã Quài Cang.

Kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền” 2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính… Ðể thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, việc nâng cao nhận thức và hành động của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới đặc biệt được chú trọng. Phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp từng bước được đổi mới, nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực, quan tâm xây dựng chính quyền điện tử, kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững và tăng cường; đạo đức công vụ được chấn chỉnh và nâng lên. Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện công tác dân vận; UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo về cải cách hành chính, kiểm soát, kiểm tra, rà soát, đơn giản hóa TTHC, quy định cơ chế phối hợp và phân công đầu mối, chịu trách nhiệm về các lĩnh vực, nội dung cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 18 quyết định công bố danh mục TTHC; trong đó bãi bỏ 45 TTHC; sửa đổi, bổ sung 22 TTHC; thay thế 14 TTHC, công bố mới 201 TTHC. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.159 TTHC đang có hiệu lực (trong đó, 1.678 thủ tục do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 326 thủ tục thuộc UBND cấp huyện và 147 thủ tục thuộc UBND cấp xã). Các TTHC ngay sau khi được công bố đều được niêm yết công khai và đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của các sở, ngành, địa phương.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của người dân được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên gắn với thực hiện quy trình công tác dân vận được lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, tránh được tình trạng bức xúc đông người, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 388 lượt, với 477 người; 5 đoàn đông người; tiếp nhận 481 đơn (trong đó, 79 đơn cấp tỉnh; 225 đơn cấp huyện và 142 đơn cấp xã). Tiếp nhận và giải quyết 37 đơn khiếu nại, tố cáo; 444 đơn phản ánh chủ yếu liên quan tới các lĩnh vực: đất đai, chế độ chính sách, lĩnh vực hành chính… Nhờ làm tốt công tác tiếp công dân đã xem xét giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; tạo niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; công tác dân vận chính quyền ở huyện Tuần Giáo được chính quyền các cấp chú trọng thực hiện có hiệu quả. Ông Vũ Văn Ðức, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Huyện đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn; phối hợp với MTTQ và các thành viên giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở, cung cấp thông tin về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả. Huyện tập trung đổi mới công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời, cơ bản những nguyện vọng chính đáng về đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “Một cửa”, từ đầu năm đến nay, huyện Tuần Giáo đã tiếp 10 lượt với 14 công dân; tiếp nhận 900 hồ sơ nhận giải quyết theo chế độ “một cửa”. Ðến nay, đã giải quyết 826 hồ sơ, 74 bộ hồ sơ đang giải quyết. Các hồ sơ đều được giải quyết kịp thời đúng hạn, không để tồn đọng, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong các “khâu”, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác

Back To Top