Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng Ðiện Biên ngày càng giàu mạnh

09:27 - Thứ Hai, 01/07/2019 Lượt xem: 8185 In bài viết

Trần Văn Sơn

Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh

ĐBP - Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc; kịp thời cung cấp thông tin đến với các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, phát huy vai trò các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương, do tỉnh phát động; tập hợp, đoàn kết, động viên nhân dân các dân tộc vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Ðảng. Ðã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành hoạt động sôi nổi, thường xuyên ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình; xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” với nhiều cách làm sáng tạo đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; huy động được 23,848 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng 1.083 nhà “Ðại đoàn kết”, hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở, khám chữa bệnh...

Vai trò của MTTQ các cấp trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được thể hiên rõ nét. 5 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì tổ chức 196 cuộc giám sát, tổng hợp 1.010 ý kiến, kiến nghị tới Trung ương, các cấp, các ngành liên quan xử lý, giải quyết; tích cực phối hợp với Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh và HÐND cùng cấp tham gia giám sát 1.446 cuộc.

MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được mở rộng, phát huy với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ðiện Biên đã 2 năm liền được Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc toàn diện; được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh và các bộ, ngành tặng thưởng nhiều bằng khen và các danh hiệu thi đua khác. Ðiều đó đã khẳng định rõ vị trí, vai trò và sự trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt của MTTQ các cấp xứng đáng là cầu nối quan trọng giữa nhân dân với Ðảng, giữa Ðảng với nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, tổ chức và hoạt động của MTTQ tỉnh phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phân tích, đánh giá thẳng thắn những hạn chế, yếu kém trong hoạt động, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục một cách triệt để, đưa hoạt động của MTTQ ngày càng hiệu quả hơn. Trong đó cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Ðảng và Nhà nước, nắm vững tình hình địa phương, bám sát cuộc sống, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức các phong trào, các cuộc vận động một cách có hiệu quả hơn nữa. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Trong tập hợp không chỉ để truyền đạt chủ trương, đường lối một chiều, mà phải khơi gợi được những đóng góp ý kiến tích cực từ nhân dân. Muốn làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc cần hết sức cầu thị, lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác nhau; tạo ra được sự đồng thuận xã hội một cách thực chất.

Thứ hai, MTTQ tỉnh cần đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi, phát triển của nền kinh tế, trước hết là quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương. Các hình thức tập hợp nhân dân cần đa dạng, thiết thực, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân. Cần quan tâm phát hiện và giới thiệu những điển hình tiên tiến qua các phong trào, các mô hình kinh tế, các hoạt động xã hội làm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng theo phương châm: Lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; lấy cái mới tiến bộ thay dần cái cũ, lạc hậu; lấy khát vọng vươn lên lấn át sự tự bằng lòng với hiện tại.

 Ba là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc cụ thể hoá các tiêu chuẩn đạo đức, các quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong từng cộng đồng dân cư, từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng quy chế lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Cần chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng con người đáp ứng yêu cầu mới của đất nước; làm cho con người ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, với gia đình và chính bản thân mình. Trong đối nhân- xử thế, cần chú trọng vun đắp tính nhân văn với phương châm “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy chế, chương trình phối hợp công tác giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân với Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Chú trọng xây dựng các cộng đồng dân cư tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở quy ước phù hợp với pháp luật. Phát huy những mặt tích cực của các hình thức cộng đồng truyền thống, nhất là thể hiện “tình làng nghĩa xóm”, “tương thân tương ái”, đồng thời uốn nắn kịp thời những biểu hiện cục bộ, lệch lạc, xoá dần tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ xã hội. Nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội để mọi người hiểu biết đầy đủ về dân chủ, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm làm chủ của mình.

Năm là, MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” một cách thiết thực, gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm cho các phòng trào, các cuộc vận động trở thành hành động tự giác của cộng đồng. Cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống từng cộng đồng dân cư.

 
Bình luận

Tin khác

Back To Top