Phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở

08:43 - Thứ Hai, 13/05/2019 Lượt xem: 1458 In bài viết

ĐBP - Thực hiện vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Tủa Chùa đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động; từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương. 

 

Ðông đảo người dân nghe tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Hội xuân Kỷ Hợi các xã phía Nam huyện Tủa Chùa do Ủy ban MTTQ phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức.

MTTQ huyện Tủa Chùa đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng củng cố chính quyền và tổ chức hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri của HÐND các cấp; triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội... Chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, vận động đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành. Thông qua công tác tuyên truyền vận động của MTTQ các cấp, nhân dân các dân tộc đã từng bước phát huy quyền làm chủ, xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn.

Ông Lý A Tùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa cho biết: MTTQ các cấp có vai trò quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Trong quá trình vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ ý kiến quần chúng nhân dân, MTTQ huyện đã kịp thời đề xuất với lãnh đạo các cấp xử lý, điều chỉnh những vấn đề nảy sinh, bất cập trong việc thực hiện các chính sách ở mỗi địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã dần phát huy việc tham gia giám sát hoạt động của bộ máy Nhà nước ở địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của MTTQ các cấp và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận là thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa bàn dân cư. Ðồng thời đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân. Tại các cơ sở, mô hình tập hợp quần chúng đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội được nhân rộng thông qua đăng ký xây dựng “Khu dân cư phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”, phối hợp duy trì các tổ hòa giải ở khu dân cư. Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề và điều kiện cho thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng vững chắc. Ðồng thời góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã  hội.

Hằng năm Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội đóng góp Quỹ vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký. Từ đầu năm 2018 đến nay Ủy ban MTTQ huyện đã hỗ trợ 13 mái nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 260 triệu đồng; trong đó, từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 9 hộ, Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 4 hộ. Ðồng thời mặt trận tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục và đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, hiện nay MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước và các quy định của địa phương đến nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra sức phấn đấu thi đua lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đảng bộ các cấp. MTTQ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào gắn với việc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận

Tin khác