Trả lời kiến nghị cử tri

09:05 - Thứ Sáu, 15/03/2019 Lượt xem: 9241 In bài viết

Cử tri xã Quài Nưa (huyện Tuần Giáo) kiến nghị: Quyết định số 12/2012/QÐ- UBND, ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh không quy định chế độ cho đại hội thể dục thể thao cấp xã và chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp xã, phường, thị trấn tham gia tập trung luyện tập và tập trung thi đấu từ vòng huyện đến vòng tỉnh hiện nay là quá thấp. Ðề nghị cơ quan chức năng xem xét quy định chế độ chi cho đại hội thể dục thể thao cấp xã và nâng mức chi cho vận động viên thể dục thể thao cấp xã cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt phí thực tế hiện nay.

Trả lời:

- Về chế độ chi cho đại hội thể dục thể thao cấp xã

Căn cứ Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND ngày 24/5/2012 của HÐND tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên và mức chi đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2012/QÐ-UBND ngày 12/6/2012 về việc quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Tại thời điểm ban hành Quyết định này, các văn bản của Trung ương chưa có nội dung hướng dẫn mức chi trả chế độ cho đại hội thể dục thể thao cấp xã, do đó nội dung Quyết định số 12/2012/QÐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh chưa có quy định về nội dung này. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã vừa qua việc không có quy định cụ thể về mức chi cho đại hội thể dục thể thao cấp xã dẫn đến việc thanh, quyết toán các nội dung chi gặp vướng mắc. Ðể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc này, UBND tỉnh đề nghị HÐND tỉnh cho phép thực hiện nội dung sau:

Căn cứ vào kinh phí phân bổ cho công tác tổ chức đại hội của các huyện cho cấp xã để tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp xã, giao UBND các huyện căn cứ vào tình hình thực tế, nguồn kinh phí được cấp hướng dẫn các xã thực hiện việc thanh, quyết toán nguồn kinh phí đã giao cho các xã để tổ chức Ðại hội thể dục thể thao trên cơ sở các định mức chi không được vượt quá định mức chi cho công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp huyện.

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương về nội dung định mức chi cho đại hội thể dục thể thao cấp xã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu nội dung cho UBND tỉnh để có hướng dẫn định mức chi trả cho các xã trong quá trình tổ chức đại hội thể dục thể thao.

- Về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp xã, phường, thị trấn tham gia tập trung tập luyện và tập trung thi đấu từ vòng huyện đến vòng tỉnh hiện nay theo kiến nghị là quá thấp.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã trình HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 270/2012/NQ-HÐND ngày 24/5/2012 và ban hành Quyết định số 12/2012/QÐ-UBND ngày 12/6/2012 để quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh; do đó các chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp xã, phường, thị trấn tham gia tập trung tập luyện và tập trung thi đấu từ vòng huyện đến vòng tỉnh như đề nghị của cử tri phải thực hiện theo các quy định tại Quyết định trên. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế, đề nghị của cử tri là chính đáng; UBND tỉnh ghi nhận và sau khi có hướng dẫn mới của các Bộ, ngành Trung ương về nội dung có liên quan đến lĩnh vực này UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh có liên quan kịp thời tham mưu nội dung đế nâng mức chi trả chế độ đáp ứng phần nào nguyện vọng của cử tri.

 (Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác