Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Ðảng

09:04 - Thứ Tư, 06/03/2019 Lượt xem: 2813 In bài viết

ĐBP - Với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực; Ðảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên nhân dân các dân tộc trên địa bàn đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên truyền sâu rộng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Tỉnh ủy cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội, giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Dư luận đánh giá cao việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án tại các địa phương trong tỉnh, như: chính sách vay vốn cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, Chương trình 135/CP, Chương trình 30a, xây dựng nông thôn mới, chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ… đó là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tình thần cho nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. - Ðồng chí Nguyễn Ðức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định.

Công tác xây dựng Ðảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Năm 2018, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện khắc phục yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ðến nay đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 7/10 huyện, thị xã, thành phố; thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ ở 5/10 đơn vị cấp huyện; thí điểm hợp nhất ban tổ chức với phòng nội vụ, ủy ban kiểm tra với thanh tra ở huyện Ðiện Biên, TX. Mường Lay…

Ðề cập tới công tác xây dựng hệ thống chính trị, Ðồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã giảm 73 đơn vị cấp phòng, 81 lãnh đạo, quản lý và tinh giản 878 biên chế. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; kế hoạch luân chuyển cán bộ, quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định 105 - QÐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình. Riêng trong năm 2018 đã cử 4 đồng chí đi đào tạo thạc sĩ, 48 đồng chí bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ chuyên ngành; 46 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp… Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được đặc biệt quan tâm thực hiện, đặc biệt là ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Năm 2018, toàn tỉnh đã kết nạp 1.785 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ tỉnh lên 38.214 đảng viên, với 645 tổ chức đảng; giảm số thôn, bản chưa có đảng viên từ 23 xuống còn 10 thôn, bản; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 204 xuống còn 157 thôn, bản... Qua đó, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh.

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác