Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019

09:21 - Thứ Tư, 16/01/2019 Lượt xem: 8668 In bài viết

ĐBP - Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 01 và 02 ngày 1/1/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Quán triệt tinh thần đó, tỉnh ta đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp thực tế địa phương. Và ngay những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thống nhất giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Năm 2019 là năm đặc biệt đối với tỉnh ta: Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, 110 năm Ngày thành lập tỉnh, 70 năm Ngày thành lập Ðảng bộ tỉnh; đây cũng là năm có ý nghĩa “bứt phá” để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Kỳ họp thứ 9, HÐND tỉnh khóa XIV đã quyết nghị mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 là: “Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7,2%. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Ðẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; cải cách hành chính; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh trật tự và khối đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.”

Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trực tiếp là các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc phải nỗ lực hơn, nhiều khát vọng hơn, đoàn kết đưa tỉnh ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới, năng động sáng tạo; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Một trong những giải pháp hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác này ngày càng đòi hỏi cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay. Do đó phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trước Ðảng và nhân dân. Làm sao để đổi mới, đột phá trong quản lý nhưng không vi phạm pháp luật. Ðiều đó đòi hỏi các sở, ngành, chính quyền địa phương phải nắm rõ quy định pháp luật, đồng thời sáng tạo vận dụng vào thực tiễn để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thực hiện nghiêm kỷ cương, liêm chính nhưng cần quan tâm yếu tố đột phá, sáng tạo, trong đó vai trò người lãnh đạo rất quan trọng.

Bàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức ngày 14/1, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn yêu cầu các cấp, ngành cần giảm họp để dành thời gian giải quyết công việc. Muốn giảm các cuộc họp thì phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp. Do đó, các sở, ngành phải tăng cường đi cơ sở, nắm bắt thực tế để có tham mưu phù hợp, chính xác với tỉnh, từ đó đề ra giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu đề ra. Bí thư Tỉnh ủy dẫn ví dụ một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ, qua nhiều cuộc họp từ cấp thành phố đến cấp tỉnh vẫn chưa được cũng có nguyên nhân là công tác, tham mưu phối hợp chưa tốt, nắm chưa sát dẫn đến thực hiện chưa đúng quy định. Cùng với công tác phân cấp, phải thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm giải trình. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong kiểm tra phải lấy “xây” làm chính, khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo. Có như vậy công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực mới chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là quản lý về đất đai, khoáng sản, môi trường.

Cụ thể hóa vai trò người đứng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn chỉ đạo trong năm 2019, các sở, huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý dự án cần thực hiện nghiêm công tác báo cáo để nắm bắt tình hình, khâu nào còn yếu, chỉ ra được lỗi của ai? Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thống nhất chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là các lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng. Tránh tình trạng chần chừ, an toàn là chính. “Lâu nay toàn thấy báo cáo thành tích còn hạn chế thì giấu đi” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Một tồn tại trong năm 2018 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn nêu ra tại hội nghị và yêu cầu sớm khắc phục là việc phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế; giải quyết các vụ việc chưa triệt để. Ðây là nguyên nhân dẫn đến đơn thư, khiếu nại, nhất là về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng (điển hình là trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ và huyện Ðiện Biên). Do đó, trong năm 2019 phải làm tốt công tác dân vận chính quyền, thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện tiếp công dân định kỳ; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc; trong đó quan tâm các vụ việc phức tạp, những vụ việc mới phát sinh.

Năm 2018, nền kinh tế tỉnh ta tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực, chính trị ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trước mắt, đó là: Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ; còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách trung ương; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

Hà Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top