Nậm Pồ xây dựng cơ sở Ðảng vững mạnh

09:03 - Thứ Tư, 09/01/2019 Lượt xem: 9213 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Ðảng trong xây dựng, đổi mới chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, Ðảng bộ huyện Nậm Pồ có 41 tổ chức cơ sở đảng; trong đó 17 đảng bộ, 24 chi bộ; 146 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 2.260 đảng viên; trong đó, đảng viên nữ là 560 (chiếm 24,5%); đảng viên là người dân tộc thiểu số là 1.811 (chiếm 79,5%). Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện cho biết: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của huyện, do đó thời gian qua, Huyện ủy đã quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Ðảng; đẩy mạnh công tác phát triển Ðảng, đồng thời tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Ðảng yếu kém, nhiều khuyết điểm. Việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ đã giúp chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao; nề nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được duy trì...

Hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy tốt vai trò của cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cấp ủy cơ sở bám sát nghị quyết của Ðảng; đổi mới hình thức sinh hoạt phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; quan tâm giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo ở cơ sở trong việc quan tâm giải quyết công việc được giao. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Ðảng bộ thường xuyên quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở cơ sở để kết nạp Ðảng, gắn với đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Năm 2018, kết nạp đảng cho 194 đảng viên; chuyển chính thức cho 230 đảng viên dự bị, xóa 11 bản chưa có đảng viên. Về chất lượng tổ chức cơ sở Ðảng có 50% tổ chức Ðảng đạt trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ 45%; hoàn thành nhiệm vụ 5%; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Ðảng ở huyện Nậm Pồ vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị gắn với quy hoạch cán bộ của huyện và các cấp ủy cơ sở có nội dung chưa đạt yêu cầu nên vẫn còn tình trạng hẫng hụt về nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Công tác phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, MTTQ các đoàn thể huyện và cấp ủy cơ sở trong việc triển khai, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên, xóa bản chưa có đảng viên, nắm tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa thường xuyên, chưa sâu sát nên tiến độ còn chậm, hiệu quả chưa cao…

Trước thực trạng đó, để nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng trong xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức cơ sở đảng. HÐND, UBND căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của Ðảng các cấp để đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên; xóa bản chưa có đảng viên.

Quang Long
Bình luận