Điện Biên Đông quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019

15:08 - Thứ Ba, 08/01/2019 Lượt xem: 8990 In bài viết

ĐBP - Ngày 8/1, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 “Về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019” và học tập Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề năm 2019.

Sau hội nghị, cấp ủy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình thực hiện coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để các Nghị quyết, quy định nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Mai Phương
Bình luận