Huổi Lèng chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên

09:26 - Thứ Hai, 07/01/2019 Lượt xem: 9036 In bài viết

ĐBP - Xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà) có 7 bản, trên 3.000 nhân khẩu với 3 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm 90,66%. Ðảng bộ xã hiện có 143 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ (trong đó có 1 chi bộ trạm y tế, 3 chi bộ trường học và 7 chi bộ bản). Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, Ðảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Ðảng ủy xã Huổi Lèng triển khai học tập Chỉ thị 05 cho Bí thư Chi bộ.

Ông Hạng Sáy Dua, Bí thư Ðảng ủy xã cho biết: “Ðể nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện ban hành, Ðảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch, gửi văn bản tới các chi bộ, đoàn thể từ xã tới thôn, bản để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên trong toàn Ðảng bộ. Việc học tập, quán triệt được tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu hút nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia”.

Ðể việc học tập có hiệu quả Ðảng ủy xã đã phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách địa bàn, chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống; đưa nội dung công tác giáo dục tư tưởng, chính trị vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và ý thức rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Ðảng ủy xã đều tổ chức tốt các hội nghị quán triệt về các nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như: tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Ðảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Có thể nói công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở xã Huổi Lèng được quan tâm đúng mức. Từ đầu nhiệm kỳ (2015 - 2020) đến nay, Ðảng bộ xã đã làm rất tốt công tác này. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên và trên 85% quần chúng nhân dân được học tập chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước nhất là các nghị quyết của  Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, các nghị quyết của Tỉnh ủy, huyện ủy và Ðảng ủy xã, các luật: Hôn nhân và Gia đình; Ðất đai; Khiếu nại; Tố cáo... cùng các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, các phong trào thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới… được đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... được giải quyết kịp thời, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước.

Do chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được 5/19 tiêu chí, tỷ lệ đói nghèo giảm rõ rệt, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Toàn xã đã có 5/7 bản đạt tiêu chuẩn “Bản văn hóa”; gần 70% số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Qua đánh giá, 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, sự phân công của tổ chức Ðảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao; hàng năm trên 44% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%, đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Bài, ảnh: Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Bình luận