Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

09:03 - Thứ Sáu, 28/12/2018 Lượt xem: 10469 In bài viết

ĐBP - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn xác định việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) là yếu tố quan trọng góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác quán triệt, tuyên truyền giáo dục thực hiện QCDCCS; rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế để mỗi quân nhân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình tham gia thực hiện QCDCCS được Ðảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng thực hiện. Qua đó, quyền làm chủ của quân nhân, công nhân viên quốc phòng được đề cao, tôn trọng.

 

Chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn cập nhật thông tin qua sách, báo.

Ðại tá Nguyễn Thanh Dịu, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Thực hiện QCDCCS, cấp ủy đảng các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thực hiện ở cấp mình các chủ trương, đường lối của Ðảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện. Mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên ở các đơn vị chặt chẽ hơn. Mọi vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị đều được tập thể lãnh đạo, chỉ huy bàn bạc, thảo luận dân chủ thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. Cấp ủy đảng các cấp coi trọng duy trì thực hiện có nền nếp các chế độ sinh hoạt học tập, sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ huy các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh coi trọng đổi mới phương pháp làm việc, tác phong công tác, bám cơ sở. Chủ động xây dựng lịch làm việc, sắp xếp thời gian tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những chủ trương lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Xây dựng đơn vị, chế độ chính sách, ban hành các quy chế, quy định... đều được tổ chức thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến dân chủ của tập thể trước khi quyết định.

Quyền làm chủ của quân nhân được phát huy đặc biệt thông qua các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân trên tất cả các lĩnh vực; từ đó tạo điều kiện cho quân nhân phát huy quyền làm chủ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt và phổ biến đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, nhiệm vụ công tác biên phòng, nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương và các phương án kế hoạch công tác, chủ trương... của đơn vị cho quân nhân thảo luận, bàn biện pháp thực hiện đảm bảo dân chủ. Vì vậy, đã phát huy được trí tuệ tập thể, những sáng kiến đề xuất đóng góp về nội dung, biện pháp thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt QCDCCS nên công tác biên phòng đạt hiệu quả tốt, công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, biên giới được giữ vững và tăng cường, công tác huấn luyện được triển khai thực hiện đúng phương châm, tổ chức biên chế được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra huấn luyện luôn được đảm bảo, tổ chức hội thi thể thao, diễn tập theo đúng kế hoạch, tổ chức huấn luyện đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian và quân số theo quy định và đảm bảo an toàn. Chất lượng huấn luyện cho các đối tượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đều hoàn thành 100% cuộc luyện, diễn tập phòng thủ cụm tác chiến biên phòng đạt kết quả khá, giỏi. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng luật, công khai dân chủ và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên khu vực biên giới được thực hiện đúng quy định.

Cũng nhờ thực hiện tốt QCDCCS, công tác tài chính được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đúng quy chế, chi tiêu đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, không có tiêu cực, tham ô lãng phí. Quân nhân nắm được quyền lợi chế độ, tiêu chuẩn được hưởng về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần. Hội đồng Quân nhân cũng đã thực hiện tốt việc giám sát công khai các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, không để xảy ra các vi phạm tiêu cực, bớt xén chế độ của bộ đội. Ðảm bảo tốt về ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định. Ðời sống của bộ đội ngày càng được cải thiện, đảm bảo quân số khỏe thường xuyên đạt 98%.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top