PHÒNG, CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA

Nhận diện và chống việc đưa thông tin sai lệch

10:28 - Thứ Hai, 24/12/2018 Lượt xem: 8736 In bài viết

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ, một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là: Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đây là biểu hiện cực kỳ nguy hiểm cần kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi.

Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại... là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”...


Nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn, công tác đối ngoại của Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng, thể hiện trên một số mặt chủ yếu: Thứ nhất, chúng ta đã giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa các mối quan hệ đối ngoại quan trọng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Thứ hai, công tác đối ngoại đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Thứ ba, công tác đối ngoại đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ tư, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước thông qua việc nâng tầm đối ngoại, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả các lợi ích chiến lược về an ninh, phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần “Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện những quan điểm, ý kiến của một số cán bộ, đảng viên, nhà nghiên cứu... dưới các hình thức “lời kêu gọi”, “tư vấn”, “phản biện”, “kiến nghị”, “góp ý”... nhằm phê phán đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. 

Có thể kể đến các luận điệu cho rằng: Để giữ độc lập, chủ quyền... phải tẩy chay hàng hóa Trung Quốc; chỉ có liên minh quân sự với một cường quốc thì Việt Nam mới giữ được chủ quyền biển, đảo; không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi...

Bản chất của những luận điệu này chính là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhằm kích động, đưa thông tin sai lệch, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đáng nói, những hành vi này của một số cán bộ, đảng viên… vô hình trung tiếp tay cho thế lực thù địch đẩy mạnh “tiến công” trên lĩnh vực đối ngoại. Chúng chủ trương, một mặt, thông qua hoạt động ngoại giao chính thức, tăng cường giao lưu, trao đổi, đối thoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa; chủ động tiếp cận móc nối, hỗ trợ, mua chuộc, lôi kéo các đối tượng, nhất là những phần tử có tư tưởng bất mãn, thù địch, cơ hội, thoái hóa, biến chất, hữu khuynh, cực đoan, thân phương Tây, tạo lực lượng nòng cốt cho “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” tư tưởng ngay từ bên trong nội bộ.

Mặt khác, chúng đa dạng các kênh quan hệ để tìm kiếm cơ hội, dùng vật chất mua chuộc, làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, vấn đề hợp tác, giao lưu về giáo dục và đào tạo, nhất là học tập, đào tạo tại các nước tư bản của thế hệ trẻ được hết sức quan tâm. Thông qua học tập ở nước ngoài, chúng truyền bá các quan điểm, giá trị dân chủ tư sản, làm cho thế hệ trẻ có tư tưởng sùng ngoại, coi thường những giá trị văn hóa dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, bàng quan về chính trị... Thực chất của chiêu trò này không gì khác vẫn là xuyên tạc sự thật hòng làm cho thế giới nghi kỵ với Việt Nam, chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước trên lĩnh vực đối ngoại.

Trước thực trạng đó, việc đấu tranh chống lại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hết sức cần thiết. Vấn đề đầu tiên đặt ra với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là cùng với quán triệt, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phải chủ động phát hiện, đấu tranh mạnh mẽ, phản bác mọi thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ đường lối của Đảng. Đồng thời, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp đó, phải nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Hơn nữa, cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đặc biệt là với biểu hiện: Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ Việt Nam với các nước.

Cùng với đó, phải nâng cao hiệu quả giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhiều hình thức, phương pháp nhằm phòng, chống tốt “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước hết, cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, thể hiện ở tinh thần ham học tập ở mọi lúc, mọi nơi; kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ thể, tỉ mỉ từ việc nhỏ đến việc lớn, từ những hành vi đơn giản đến phức tạp. Biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn con đường, biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới và đồng cấp về bản thân mình. Đồng thời, tích cực, chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục sai lầm, khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân…

Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là công việc của không riêng tổ chức, cá nhân nào mà là việc chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thực hiện tốt các giải pháp trên không chỉ bảo vệ chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, qua đó tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nguyễn Ngọc Toán (Viện Lịch sử quân sự Việt Nam)

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top