Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc

17:29 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 12050 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh năm 2018 được tổ chức ngày 21/12.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, các cơ quan khối Đảng tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; chủ động phối hợp, tham mưu giúp Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị theo quy định. Trong đó, nổi bật là việc tham mưu, rà soát, sửa đổi bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; ban hành các nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); quy định sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn; quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2019, các cơ quan trong khối bám sát chủ trương của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương, tăng cường phối hợp, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định của Trung ương; vận động cán bộ, đảng viên, công chức, lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trong khối tập trung chỉ đạo, phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, các hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tham mưu cho cấp ủy tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối để nâng cao chất lượng công tác tham mưu.

Tin, ảnh: Minh Thùy
Bình luận