Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

19:11 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 9625 In bài viết

ĐBP - Ngày 14/12, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII cho hơn 450 đại biểu là báo cáo viên, đảng viên các chi đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu được giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); trong đó, tập trung phổ biến, đánh giá, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong 3 nội dung chính là: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37/KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08/QĐi/TW, ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, liên hệ thực tế công tác; đồng thời, ban thường vụ đảng ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung của nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top