Phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận để quyết định các nội dung đã đề ra(*)

16:14 - Thứ Tư, 05/12/2018 Lượt xem: 10173 In bài viết

(Phát biểu của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV)

... Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp cuối năm, đồng thời cũng là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, diễn ra trong bầu không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đang nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp. 

... Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; xem xét, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; đồng thời, thảo luận các đề án, tờ trình, báo cáo và quyết định các nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Trước khi tổ chức kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

Năm 2018 với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh: kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2018 tăng 7,15% so với năm 2017; tốc độ tăng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016-2018 ước đạt 8,30%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018 và đều đạt và vượt kế hoạt đề ra.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thu đạt kết quả bước đầu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao. Các mặt văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tích cực.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ. Các đại biểu HĐND luôn nêu các trách nhiệm, duy trì tốt việc tiếp xúc cử tri, nắm chắc tình hình, tham gia và phối hợp giải quyết có kết quả nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đạt được những kết quả đó, trước hết là sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả đạt được là động lực, là điều kiện để tỉnh ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

... Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, chúng ra cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công các lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đó là: Một số chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế; tăng trưởng sản xuất công nghiệp chưa ổn định. Tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án trọng điểm của tình còn chậm. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có mặt chuyển biến chậm. Giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo cao; việc tổ chức thực hiện một số chính sách giảm nghèo hiệu quả thấp; tình trạng học sinh, sinh viên sau đào tạo không tìm được việc làm có xu hướng tăng. Việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng mua bán, nghiện các chất ma túy, tệ nạn xã hội còn hạn chế. Dân di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Công tác quản lý đất đai có lúc, có nơi còn buông lỏng và thiếu chặt chẽ. Việc cụ thể hóa triển khai thực hiện một số nghị quyết còn chậm, kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, quyết liệt; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, lực lượng chức năng có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ.

... Năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đến việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với mục tiêu đưa Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình khu vực trong du và miền núi phía Bắc, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị rất cao mới thực hiện thắng lợi mục tiêu đó.

Tại kỳ họp này, ngoài các nội dung đã được đề cập cụ thể trong các báo cáo, các tờ trình của UBND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2019 và nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại, đặc biệt là những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, tôi xin gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Thứ nhất, đây là kỳ họp bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2019 và việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả giữa nhiệm kỳ, HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2018, nhất là về các giải pháp huy động nguồn lực, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự… Sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả khi các nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành khắc phục những hạn chế yếu kém mà cử tri và nhân dân trong tỉnh đã kiến nghị.

Thứ hai, đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, bàn thống nhất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tốc tộc tăng trưởng các ngành và lĩnh vực kinh tế, trong đó trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ làm cơ sở cho ổn định và tăng trưởng kinh tế tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đặc biệt là các giải pháp tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các đô thị, thị trấn, thị xã, đặc biệt là thành phố Điện Biên Phủ.

Tập trung bàn các nhiệm vụ, giải pháp mở rộng các ngành dịch vụ, mạng lưới kinh doanh thương mại; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường các biện pháp quản lý thị trường. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, hoạt động XNK; tập trung cho dịch vụ du lịch.

Các đại biểu giành nhiều thời gian thảo luật các giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

Bàn các giải pháp tăng cường quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện tốt thu ngân sách trên địa bàn, xử lý có hiệu quả tình trạng nợ đọng thuế. Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, nhất là trong khai thác khoáng sản, bảo vệ nguồn nước; thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất, kinh doanh.

Bàn các giải pháp đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; chỉ đạo rà soát các dự án, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; kiên quyết cắt giảm những hạng mục đầu tư, công trình chưa thật sự cấp bách để điều chuyển sang các dự án khác sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Thứ ba là, đề nghị HĐND tỉnh giành thời gian để tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ phát triển các mặt văn hóa – xã hội; tiếp tục phát triển hệ thống trường học các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường xã hội hóa các hoạt động giáo dục – đào tạo.

Chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông dân số - sức khỏe, an toàn vệ sinh thực phẩm… Tiếp tục triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, tạo chuyển biến tích cực trong cai nghiện các chất ma túy; phòng, chống HIV/AIDS.

Nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các chương trình, dự án, gắn với các chính sách hỗ trợ để giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, TD-TT, PT-TH, báo chí, xuất bản… phục vụ nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh năm 2019.

Thứ tư là, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ có trình độ, phẩm chất đạo đức năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ xã, phường và tổ dân phố theo hướng tinh gọn. Đối với HĐND tỉnh và HĐND các cấp phải thường xuyên có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm trong quyết định chủ trương những dự án trọng điểm; phát huy hiệu quả chức năng giám sát và tiếp thu, phối hợp giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri. Tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; giúp cơ quan nhà nước có sự điều chỉnh hoạt động phù hợp, hiệu quả.

Thứ năm là, đề nghị HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận các biện pháp, giải pháp để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và khối đại đoàn kết các dân tộc. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Tăng cường phối hợp trong các đơn vị LLVT, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện có hiệu quả công tác thanh kiểm tra và xử lý sau thanh tra. Tổ chức tốt công tác thư từ tiếp dân và giải quyết đơn thư của nhân dân.

Tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào; thực hiện tốt đối ngoại nhân dân. Duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh Bắc Thái Lan, các tổ chức quốc tế.

... Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại là rất nặng nề, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5  năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND tỉnh; trước hết là cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, năng lực ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển.

Tôi tin tưởng rằng, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận để quyết định các nội dung đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

Bình luận
Back To Top