Tập trung thảo luận, xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng (*)

11:20 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 10252 In bài viết

(Phát biểu khai mạc của đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa XIII)

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 14.

Thực hiện Chương trình toàn khóa và Chương trình công tác tháng 12/2018 của Tỉnh ủy, Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo: (1). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019; (2). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019 – 2021; (3). Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021 tỉnh Điện Biên; (4). Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 của Tỉnh ủy; (5). Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Tỉnh ủy; (6). Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu khách mời đã về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thu được nhiều kết quả trong công tác!

Trước kỳ họp lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị dự thảo báo cáo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào các nội dung của các dự thảo báo cáo; các cơ quan tham mưu đã tiếp thu, chỉnh sửa để trình BCH Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị hôm nay.

Với tinh thần thẳng thắn, thiết thực, dân chủ tại Hội nghị này, tôi xin lưu ý một số vấn đề, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, xem xét và quyết định.

Năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh kinh tế chung của nước ta còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Song với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng, tăng 7,15% so với thực hiện năm 2017; tốc độ tăng GRDP bình quân trong giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 8,30%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng xác định; các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thu đạt kết quả bước đầu. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao, nhất là vốn đầu tư từ doanh nghiệp và người dân. Các mặt văn hóa xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm có chuyển biến tích cực. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Đến nay, có 17/18 nhóm chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết. Các chỉ tiêu cơ bản trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2021 còn những hạn chế nhất định đó là: Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn năm 2018 và giai đoạn 2016 – 2021 khá cao nhưng chưa bền vững; phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn chậm; quy mô ngành công nghiệp nhỏ, mức đóng góp vào nền kinh tế còn thấp; khai thác, phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ trọng thấp, nguồn thu không ổn định; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư còn để kéo dài làm giảm hiệu quả đầu tư; văn hóa xã hội có mặt còn hạn chế; giảm nghèo chưa thực sự bền vững… Còn 01 chỉ tiêu (Giá trị sản xuất cồn nghiệp) và 04 chỉ tiêu thành phần khó đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra (GRDP/ đầu người/ năm; Tỷ lệ đường giao thông cấp huyện, cấp xã được cứng hóa; Tỷ lệ xã có đài truyền thanh không dây).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn lúng túng và chậm so với yêu cầu; việc sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát có việc chất lượng, hiệu quả chưa cao. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chưa có bước đột phá, sáng tạo nhất là việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, đảng viên; công tác tuyên truyền, nắm tình hình chính trị nội bộ, tư tưởng cán bộ, đảng viên có việc chưa thường xuyên, chưa sâu sát nên hiệu quả chưa cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng có nơi chưa phát huy được vai trò; năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập.

Việc thảo luận và thông qua những nội dung trên đây là hết sức cần thiết, là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, không chỉ cho năm 2019 mà liên quan đến kết quả lãnh đạo, chỉ đạo cho cả nhiệm kỳ.

Tại hội nghị lần này, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận, phát huy cao trí tuệ, trách nhiệm tham gia góp ý vào dự thảo các báo cáo, trong đó tập trung phân tích sâu những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đề xuất, bàn và thống nhất những giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này, là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất việc điều chỉnh cơ cấu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực và chuẩn bị cho việc kiện toàn cấp ủy, phục vụ công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(*) Đầu đề do tòa soạn đặt.

Bình luận
Back To Top