Trả lời kiến nghị cử tri

09:01 - Thứ Hai, 03/12/2018 Lượt xem: 9592 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi chính sách giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng tập trung, bãi bỏ những chính sách có mức hỗ trợ nhỏ lẻ, hiệu quả thấp; chuyển các chính sách hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách có hiệu quả cao, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới (NTM); quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng kênh mương, điện lưới quốc gia, giao thông nông thôn liên xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trả lời: Theo Quyết định số 1600/QÐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, các công trình kênh mương, điện, giao thông nông thôn thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình này.

Về tiêu chí phân bổ, tại Quyết định số 12/2017/QÐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được ưu tiên hệ số 4,0 (riêng các xã đặc biệt khó khăn dưới 5 tiêu chí được ưu tiên hệ số 5,0) so với các xã thông thường. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Ðiện Biên, sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng và điều hành thực hiện chính sách.

Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2014 - 2020 do Sở Công Thương tỉnh Ðiện Biên làm chủ đầu tư, có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương Chương trình Mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. Tổng mức đầu tư dự án được UBND tỉnh Ðiện Biên phê duyệt là 841.000 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA (85% tổng mức đầu tư) là 714.850 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương (15% tổng mức đầu tư) là 126.150 triệu đồng. Nhu cầu vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA để đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 689.850 triệu đồng. Trên cơ sở phân bổ của tỉnh Ðiện Biên, kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (vốn trong nước) mới bố trí cho Dự án là 118.159 triệu đồng.

Theo Chương trình Mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 đang được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đối với nhu cầu vốn cấp điện nông thôn tỉnh Ðiện Biên chưa có trong kế hoạch trung hạn: Bộ Công Thương đề xuất thu xếp một phần từ Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ (Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1651/QÐ-TTg ngày 27/10/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư), còn lại sẽ tiếp tục vận động từ các nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Ðề nghị tỉnh Ðiện Biên tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương (cơ quan quản lý Chương trình xác định nhu cầu bố trí nguồn vốn trong các ODA cụ thể để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top