Nỗ lực thực hiện Nghị quyết 18

09:19 - Thứ Sáu, 30/11/2018 Lượt xem: 10575 In bài viết

ĐBP - Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt Nghị quyết 18), Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng chương trình, ban hành kế hoạch, lãnh đạo triển khai và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng thu gọn đầu mối, cơ bản khắc phục sự chồng chéo, bất cập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

 

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên). Ảnh: Gia Kiệt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên trong quá trình thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi quy chế làm việc và quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. 100% các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát thôn, bản, tổ dân phố và cán bộ không chuyên trách ở cấp xã để xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại các phòng, ban chuyên môn, điều chỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố…

Hiện có 24 cơ quan hành chính cấp tỉnh (19 sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 5 cơ quan thuộc HÐND tỉnh), với 145 phòng và tương đương trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh đã dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ngành và cấp huyện để sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn. Số lượng cấp phó sở, ngành và đơn vị trực thuộc theo quy định có 338 người; hiện còn 273 người giảm 65 người (tương đương 19%) so với quy định. Cơ quan hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố có 128 phòng và tương đương trực thuộc. Hiện đang thực hiện sắp xếp mô hình kế toán văn phòng HÐND và UBND kiêm kế toán các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; chỉ bố trí kế toán riêng ở các đơn vị lớn, như: Phòng giáo dục, phòng lao động - thương binh và xã hội... Sau khi Chính phủ ban hành nghị định quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (thay thế Nghị định số 37), tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn đảm bảo tinh gọn theo quy định.

Ðối với các đơn vị sự nghiệp tỉnh (7 đơn vị thuộc UBND tỉnh, 167 đơn vị thuộc sở, ngành tỉnh, 58 đơn vị thuộc UBND cấp huyện) việc thực hiện Nghị quyết 18 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh đã thực hiện hợp nhất 7 đơn vị y tế dự phòng cấp tỉnh, để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (giảm 6 đầu mối); sắp xếp lại 7 ban quản lý dự án cấp tỉnh, hiện còn 4 ban quản lý dự án cấp tỉnh, giảm 3 đầu mối (riêng Ban Quản lý dự án tái định cư Thủy điện Sơn La và Ban Quản lý dự án giảm nghèo sẽ kết thúc hoạt động khi thực hiện xong dự án). Cấp huyện đang xây dựng đề án để thực hiện sát nhập 10 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình với trung tâm y tế cấp huyện (hiện có 20 đơn vị, sẽ còn 10 đơn vị (giảm 50%); 29 cơ sở điều trị, điểm cấp phát thuốc methadone (6 cơ sở điều trị; 23 điểm cấp phát thuốc) sẽ chuyển các trạm y tế xã thực hiện (giảm 29 đầu mối).

Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình từ năm 2015 - 2018, tỉnh quyết định phê duyệt, giải quyết các chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo quy định để tinh giản 878 người (trong đó, 21 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể; 146 công chức hành chính (cấp tỉnh 37, cấp huyện 109); 624 viên chức sự nghiệp (cấp tỉnh 249, cấp huyện 375)) và 87 cán bộ, công chức cấp xã. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 nhằm thực hiện có hiệu quả đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong triển khai, tổ chức thực hiện được đặc biệt quan tâm, xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối phòng, ban bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giải thể hoặc sắp xếp lại các đơn vị hoạt động kém hiệu quả. Hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy không được tăng thêm đầu mối và biên chế; chỉ thành lập tổ chức mới (cấp phòng và tương đương trở lên) trong trường hợp đặc biệt do Trung ương quy định và thực sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn nhưng phải được sự nhất trí của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thẩm quyền. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định khung của Chính phủ; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và nhu cầu của thị trường, xã hội; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Ðồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, đảm bảo từ nay đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế của toàn tỉnh so với năm 2015.

Gia Kiệt
Bình luận
Back To Top