Cách mạng Tháng Mười Nga

Bài học quý trong công cuộc đổi mới của Việt Nam

08:45 - Thứ Tư, 07/11/2018 Lượt xem: 4913 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Vladimir Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại.

Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua, những tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Ðảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Khi đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”; “Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đã dạy cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới nhiều bài học hết sức quý báu, bảo đảm cho sự nghiệp giải phóng triệt để của giai cấp công nhân và của cả loài người”.

Theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đã đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội (CNXH). Trước đòi hỏi của thực tiễn những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, năm 1986 Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam hơn 30 năm qua, có sự cổ vũ, tiếp tục của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười, có sự nhìn lại thiết kế của một xã hội mới mà Ðảng Bôn Sê Vích, Nga đứng đầu là Lênin cũng như những thiết kế, những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười để lại để cách mạng Việt Nam soi vào từ đó đổi mới.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Một kỷ nguyên không chỉ đi lên CNXH mà kỷ nguyên thay đổi cả cuộc sống, lối sống của cả thế giới, trong đó bao gồm cả các nước tư bản. Thành tựu to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga ở các nước Xô Viết, trong cả hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới nhưng nó lại dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991, trở thành bài học xương máu cho chúng ta, nhất là đất nước như Việt Nam đang đi theo và xây dựng CNXH.

Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và các nước Ðông Âu, Ðảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Ðảng ta luôn quán triệt: Ðổi mới trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì CNXH. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu đã chọn, đó là từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường Cách mạng Tháng Mười Nga.

GS.TS Mạch Quang Thắng, Viện Lịch sử Ðảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phân tích: Những nước đang xây dựng CNXH, trong đó có Việt Nam gặp nhiều khó khăn, từ lý luận đến thực tiễn. Từ lý luận, vì Mác - Ăngghen và ngay bản thân Lênin từ hình mẫu của chính quyền Xô Viết sau Cách mạng Tháng Mười là không thể áp dụng một cách máy móc, giáo điều mà cần phải sáng tạo, phù hợp với điều kiện lịch sử của mình. Mỗi nước có điều kiện lịch sử khác nhau và khó khăn, từ đó vận dụng vào xác minh đường lối cũng như chủ trương của Ðảng trong tiến hành sự nghiệp cách mạng. Việt Nam đang đi đúng con đường và theo mục tiêu này. Cùng với việc kiên định đi theo mục tiêu đã chọn, Cách mạng Tháng Mười Nga còn để lại những bài học kinh nghiệm quý giá đối với thực tiễn cách mạng và công cuộc đổi mới của Việt Nam như: Cần có tư duy linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn, luôn lấy lợi ích nhân dân làm gốc, đảm bảo dân chủ thực sự, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xác định công tác xây dựng Ðảng và cán bộ có ý nghĩa then chốt...

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, nhờ việc vận dụng bài học về việc phải luôn luôn đổi mới tư duy trên một số những nguyên tắc cơ bản, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và chính sự chuyển hướng này đã giúp đất nước khởi sắc, không những thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn trở thành nước phát triển tương đối nhanh chóng, được cả thế giới đánh giá cao…

Trong tình hình hiện nay khi các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng mọi điều kiện để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” và các hoạt động chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động chia rẽ nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của các Ðảng Cộng sản, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới, thì bài học về bảo vệ chính quyền, bảo vệ thành quả cách mạng của Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Như Lênin từng nói: “Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền khó hơn”. Trong mọi hoàn cảnh, yếu tố “tự bảo vệ” luôn giữ vai trò quyết định sự tồn vong, phát triển vững mạnh của Ðảng, Nhà nước và chế độ. Do đó, bảo vệ Tổ quốc là toàn dân, trong đó nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng đủ mạnh theo quan điểm của Ðảng là nền quốc phòng hòa bình, độc lập tự chủ, tự lực, tự cường. Và một yếu tố cuối cùng, không thể thiếu được là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tinh thần yêu nước, yêu CNXH của toàn dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hơn 100 năm đã qua theo dòng chảy của lịch sử, nhưng một điều chắc chắn là các bài học của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời đại. Những bài học đó vẫn luôn tỏa sáng soi đường, dẫn lối cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên xây dựng CNXH, con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta kiên định lựa chọn.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác