Trả lời kiến nghị cử tri

08:54 - Thứ Sáu, 26/10/2018 Lượt xem: 7532 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo UBND TP. Ðiện Biên Phủ rà soát lại, xác định rõ đúng sai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H08573/QSDÐ và số H08574/QSDÐ cấp cùng ngày 6/6/2007 cho 2 cá nhân trên diện tích 233,63m2 đất nhà kho của Công ty Cổ phần Bia kinh doanh và Tổng hợp tỉnh Ðiện Biên thuộc tổ dân phố 28, phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ), thanh lý cho Doanh nghiệp Tư nhân Vinh Quang.

Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực địa khu đất của Công ty Cổ phần bia và Kinh doanh tổng hợp Ðiện Biên trên địa bàn phường Mường Thanh và trên cơ sở kết quả kiểm tra khu đất, ngày 3/2/2015, Sở đã có Văn bản số 67/STNMT-QLÐÐ đề nghị UBND TP. Ðiện Biên Phủ kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số H08573/QSDÐ và số H08574/QSDÐ cấp cùng ngày 6/6/2007 cho 2 cá nhân trên diện tích 233,63m2 đất nhà kho của Công ty Cổ phần bia Kinh doanh và Tổng hợp tỉnh; đồng thời UBND tỉnh ban hành Quyết định số 498/QÐ-UBND ngày 25/6/2015 về việc thu hồi và giao đất với diện tích 233,63m2 đất cho UBND TP. Ðiện Biên Phủ quản lý và yêu cầu UBND TP. Ðiện Biên Phủ rà soát, kiểm tra và xử lý đối với diện tích 233,63m2 đất.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo UBND huyện Tuần Giáo rà soát lại xác định rõ đúng sai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Biên với diện tích 37,5m2, khi chưa có quyết định thu hồi đất của tỉnh.

Trả lời: Thực hiện Văn bản số 1983/UBND-KTN ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 52/BC-HÐND ngày 28/6/2017 của HÐND tỉnh, UBND huyện Tuần Giáo đã tiến hành rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Biên và đã tổng hợp kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 758/BC-UBND ngày 7/5/2018.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các ngành chức năng, rà soát kiểm tra lại diện tích đất được giao, được thuê xác định rõ: diện tích đất đang theo dõi trùng lặp, diện tích được miễn giảm để xác định chính xác các diện tích đất được giao, được thuê có thu tiền theo đúng quy định.

Trả lời: Thực hiện Báo cáo số 52/BC-HÐND ngày 28/6/2017 của HÐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát kiểm tra lại diện tích đất được giao, được thuê trong đó xác định rõ diện tích đất đang theo dõi trùng lặp, diện tích được miễn giảm để xác định chính xác các diện tích đất được giao, được thuê có thu tiền theo đúng quy định. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất được danh sách các tổ chức còn nợ nghĩa vụ tài chính và các tổ chức trùng lặp; trong tháng 6 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trạng các tổ chức còn nợ nghĩa vụ tài chính để có biện pháp xử lý theo quy định.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, địa phương có hạn chế, vi phạm kiểm điểm đánh giá các hạn chế, vi phạm theo quy định.

Trả lời: Thực hiện Báo cáo số 52/BC-KTNS ngày 28/6/2017 của HÐND tỉnh; UBND tỉnh có Văn bản số 1983/UBND-KTN ngày 14/7/2017 triển khai thực hiện Báo cáo số 52/BC-KTNS ngày 28/6/2017, theo đó yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, quản lý và sử dụng đối với đất phi nông nghiệp của đơn vị và trên địa bàn. Các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung tồn tại đã nêu tại Báo cáo số 52/BC-HÐND ngày 28/6/2017 và có báo cáo tổng hợp kết quả gửi về UBND tỉnh. Ðối với nội dung rà soát kiểm tra lại diện tích đất được giao, được thuê của các tổ chức; trong tháng 6, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra hiện trạng của các tổ chức còn nợ nghĩa vụ tài chính để có biện pháp xử lý theo quy định.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top