Trả lời kiến nghị cử tri

09:34 - Thứ Tư, 24/10/2018 Lượt xem: 7444 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo kiểm tra và khắc phục những hạn chế thiếu sót nêu trên trong việc thi hành Luật Viên chức, Nghị định số 68 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sớm chuyển đổi số viên chức sang công chức của một số đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Nghị quyết số 66/NQ-HÐND ngày 13/7/2017 của HÐND tỉnh; sớm chỉ đạo việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng viên chức cho các viên chức thuộc sở, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

Trả lời: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Luật Viên chức, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 72/BC-UBND gửi Bộ Nội vụ, trong đó có đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi nhằm phù hợp với thực tiễn quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

- Ðối với quản lý hợp đồng lao động theo Nghị định số 68: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Công văn số 3170/UBND-NC ngày 6/11/2013, trong đó đã xác định đối tượng hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NÐ-CP được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động, Bộ luật Dân sự và không thuộc chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hợp đồng lao động mới theo Nghị định số 68/2000/NÐ-CP của Chính phủ thực hiện quy trình như đối với các trường hợp tuyển dụng công chức, viên chức đã được quy định tại Quyết định số 04/2010/QÐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên. Trong quá trình quản lý hợp đồng lao động 68 còn một số vướng mắc, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng quy định phân cấp mới thay thế Quyết định số 04 trong đó có nội dung quản lý hợp đồng lao động 68.

- Thực hiện Nghị quyết 66/NQ-HÐND ngày 13/7/2017 và Quyết định số 710/QÐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan của HÐND và UBND các cấp tỉnh Ðiện Biên năm 2017, trong đó đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao tăng thêm 54 biên chế công chức hành chính (15 cho Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé; 19 cho Chi cục Thú y; 20 cho Chi cục Bảo vệ thực vật). Ðến nay Sở Nội vụ đã thẩm định, quyết định và trình cấp có thẩm quyền thực hiện việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức cho 33/39 trường hợp (Chi cục Thú y 18/19 người; Chi cục Bảo vệ thực vật 15/20 người), đối với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé thực hiện việc tuyển mới 15 công chức theo biên chế được giao.

- Ðối với việc thăng hạng viên chức: Hiện nay, việc xét thăng hạng viên chức ngành Y tế đang được Sở Nội vụ và Sở Y tế phối hợp thực hiện, Hội đồng Xét thăng hạng của tỉnh họp trong tháng 5/2018 và ban hành quyết định thăng hạng trong tháng 6/2018. Về thi thăng hạng viên chức ngành Giáo dục, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 3169/KH-UBND ngày 27/10/2017 về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên lên hạng III và lên hạng II năm 2017 - 2018, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng đề án thi, trên cơ sở đó tổng hợp thành đề án của tỉnh tổ chức thực hiện trong quý III/2018.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng, các đơn vị, địa phương tổng rà soát lại việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Tập trung xem xét các trường hợp sắp đến hạn, hết hạn cho thuê đất từ 10 - 50 năm để có giải pháp quản lý đúng theo quy định của pháp luật.

Trả lời: Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành rà soát lại toàn bộ việc giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn từ năm 1993 đến nay. Ðối với các trường hợp sắp đến hạn, hết hạn cho thuê đất đã kịp thời thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp được thuê đất biết, hoàn thiện thủ tục theo quy định tại Thông báo số 206/TB-STNMT ngày 27/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường và Thông báo số 10/TB-CCQLÐÐ ngày 2/5/2018 của Chi cục Quản lý đất đai. Ðến thời điểm báo cáo đã trình UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất thuê đối với 15 tổ chức của 20 điểm sử dụng (năm 2017 đã trình UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất thuê đối với 10 tổ chức của 14 điểm sử dụng đất; năm 2018 đã trình UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất thuê đối với 5 tổ chức của 6 điểm sử dụng đất).

(Còn nữa)
T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top