Trả lời kiến nghị cử tri

08:48 - Thứ Hai, 22/10/2018 Lượt xem: 7193 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 04/2010/QÐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh để ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 04 bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Trả lời: Thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1220/QÐ-UBND ngày 09/12/2017 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 tỉnh Ðiện Biên, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Quy định mới về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ðiện Biên, trình UBND tỉnh trong tháng 5, năm 2018. Ðến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quy định phân cấp mới và đang gửi xin ý kiến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, ngày 14/2/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32-KH/TU triển khai công tác tổ chức xây dựng Ðảng năm 2018, trong đó có nội dung “Rà soát, sửa đổi quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phù hợp với thực tiễn địa phương và Quy định số 105-QÐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị”. Vì vậy, Sở Nội vụ đã có báo cáo UBND tỉnh đề nghị cho phép được hoãn trình Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vào tháng 5, năm 2018; sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo quy định phân cấp để trình UBND tỉnh phê duyệt.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top