Trả lời kiến nghị cử tri

09:15 - Thứ Tư, 10/10/2018 Lượt xem: 5791 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHÐT-TC-XD ngày 18/11/2013. (Tại Ðiều 4, Khoản b, Thông tư liên tịch số 05/2013 quy định Chủ đầu tư UBND các xã là chủ đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất) và Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT, ngày 5/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Dự án Hỗ trợ sản xuất được phát huy hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020.

Trả lời: Việc giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư và trao quyền tự chủ cho người dân trong triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất không chỉ quy định riêng cho Chương trình 135, mà còn quy định chung cho cả Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ðối với nội dung kiến nghị về 2 thông tư nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Văn bản số 3808/UBND-NC ngày 19/12/2013 và Văn bản số 2858/UBND-KGVX ngày 20/9/2016. Theo đó, các ngành chức năng của tỉnh, gồm cả Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình 135) thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc các huyện thực hiện nghiêm việc phân cấp giao quyền cho các xã làm chủ đầu tư dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 135.

Ðối với Chương trình Giảm nghèo bền vững nói chung, trong thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, triệt để bằng nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, như ban hành các văn bản chỉ đạo, các quy định để cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, đến chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

Trong thời gian Trung ương chưa ban hành các quy định, hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc thù tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các quy định tạm thời và các văn bản chỉ đạo để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, trong đó đã có nội dung quy định phân cấp, trao quyền cho UBND cấp xã và người dân tại Quyết định số 03/2018/QÐ-UBND ngày 2/1/2018 của UBND tỉnh, quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên.

Tiếp thu kiến nghị giám sát của HÐND tỉnh, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các huyện phải giao cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư và trao quyền tự chủ cho người dân trong triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất theo đúng các quy định của Trung ương và của tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án hỗ trợ sản xuất của chương trình.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top