Đảng bộ Dân chính Đảng tỉnh

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát

08:59 - Thứ Tư, 10/10/2018 Lượt xem: 4458 In bài viết

ĐBP - Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ðảng; Ban Chấp hành Ðảng bộ Dân chính Ðảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra (UBKT) xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm KTGS theo quy định của Ðiều lệ Ðảng.

Tăng cường công tác KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng bộ. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, cấp ủy tiến hành kiểm tra 134 lượt tổ chức đảng và 317 đảng viên; giám sát chuyên đề 213 lượt tổ chức đảng và 511 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng và 14 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 246 lượt tổ chức đảng và 930 lượt đảng viên. Cấp ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng đối với 19 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 176 lượt tổ chức đảng và 187 đảng viên; tiến hành khảo sát, nắm tình hình, thẩm tra, xác minh và giải quyết 11 đơn thư tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên. Ðảng bộ đã phát hiện và xử lý kỷ luật 45 đảng viên. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng phương hướng, phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, đúng người, đúng tính chất, mức độ, vi phạm, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên.

 

Ðồng chí Ðỗ Văn Ruẫn, Bí thư Ðảng bộ Dân chính Ðảng tỉnh thông báo kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Ðảng bộ Dân chính Ðảng tỉnh đối với Ðảng bộ Văn phòng HÐND tỉnh. Ảnh: C.T.V

Ði đôi với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng; UBKT hai cấp đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy giao và chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác xây dựng Ðảng và công tác kiểm tra của Ðảng. Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của UBKT Ðảng ủy; chương trình công tác kiểm tra toàn khóa, chương trình, kế hoạch công tác KTGS hàng năm; ban hành các nghị quyết hoặc chương trình hành động thực hiện và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Trong đó, có Nghị quyết chuyên đề “về nâng cao chất lượng công tác KTGS của các chi, đảng bộ cơ sở” của Ban Chấp hành Ðảng bộ; đồng thời biên soạn cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng đối với tổ chức Ðảng ở cơ sở”.

Công tác KTGS không chỉ phát hiện, phòng ngừa những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên mà còn giúp cấp ủy phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, củng cố các tổ chức cơ sở đảng từ yếu kém vươn lên trong sạch vững mạnh; làm sáng tỏ và minh oan cho cán bộ, đảng viên có dư luận hoặc bị tố cáo sai sự thật. Những kết quả trong công tác kiểm tra thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng; phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng bộ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong tình hình mới hiện nay, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp; cấp ủy và UBKT các cấp trong Ðảng bộ phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường công tác KTGS của Ðảng”. Ðẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT các cấp về công tác KTGS của Ðảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đoàn thể, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng, viên về công tác xây dựng Ðảng, công tác KTGS. Tăng cường công tác KTGS của cấp ủy và UBKT bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Ðổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong Ðảng; chú trọng KTGS cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; tập trung KTGS các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm, như: lĩnh vực kinh tế, tài chính; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác tổ chức cán bộ; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, nhất là nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Ðảng, theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII); Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. UBKT các cấp, tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Ðiều 30, Ðiều lệ Ðảng; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều 32, Ðiều lệ Ðảng. Cùng với đó là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra có quan điểm lập trường vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, có phong cách làm việc khoa học, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng. Thường xuyên chăm lo kiện toàn và củng cố tổ chức bộ máy UBKT các cấp đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nắm chắc về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ KTGS trong tình hình hiện nay.

Ðỗ Văn Ruẫn

(Bí thư Ðảng bộ Dân chính Ðảng tỉnh)

Bình luận

Tin khác