Đảng bộ Sở Nội vụ

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

09:30 - Thứ Hai, 08/10/2018 Lượt xem: 6557 In bài viết

ĐBP - Ðảng bộ Sở Nội vụ có 4 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên (chiếm 68,5% tổng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động). Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Ðảng bộ Sở Nội vụ đã chú trọng thực hiện công tác này. Từ đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Ðảng, đảng viên; xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Ðồng chí Lê Hữu Khang, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả tự KTGS trong Ðảng của Ðảng bộ với đoàn kiểm tra Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh.

Ðồng chí Lê Hữu Khang, Bí thư Ðảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Ban Chấp hành Ðảng bộ Sở luôn quan tâm chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Ðảng, nhất là thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Ðảng, quy chế làm việc của chi bộ... gắn với củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Ðảng bộ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên và tăng cường KTGS việc chấp hành các quy định của Ðiều lệ Ðảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công tác được giao. Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, thường xuyên KTGS việc chấp hành chế độ sinh hoạt Ðảng của các chi bộ. 100% đảng viên trong Ðảng bộ đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Ðiều lệ Ðảng, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng, gương mẫu trước quần chúng, không có biểu hiện vi phạm Ðiều lệ Ðảng, vi phạm pháp luật phải xử lý. Thực hiện tốt công tác KTGS trong Ðảng góp phần giúp Ðảng bộ Sở hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Ðảng ủy đã lãnh đạo cơ quan, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc bám sát kế hoạch, chương trình công tác; chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về lĩnh vực nội vụ, như: tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền, công tác thanh thiếu niên, cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ…

Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo hình thức giám sát trực tiếp, từ đầu năm 2017 đến nay, nội dung giám sát thường xuyên của Ðảng bộ tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua giám sát cho thấy, 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định của cơ quan; có lập trường, quan điểm vững vàng, đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của Ðiều lệ Ðảng, không có đảng viên vi phạm quy chế, Ðiều lệ Ðảng, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thực hiện giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, cuối năm 2017 Ủy ban kiểm tra Ðảng ủy Sở Nội vụ đã tiến hành giám sát đối với Chi bộ Văn thư - Lưu trữ thuộc Ðảng bộ. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ… Kết luận giám sát cho thấy, Chi bộ Văn thư - Lưu trữ đã thực hiện đúng các quy định của Ðiều lệ Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng kịp thời; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ vững đoàn kết nội bộ; không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan an toàn, Ðảng bộ Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy thực hiện tốt công tác KTGS. Thực hiện tốt chương trình KTGS toàn khóa và Chương trình KTGS năm 2018 đề ra. Giám sát theo chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Ðảng bộ về các nội dung quán triệt học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy các cấp; việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, lối sống và mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú; thực hiện Chỉ thị 05/CT - TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top