Trả lời kiến nghị cử tri

09:06 - Thứ Hai, 08/10/2018 Lượt xem: 8431 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ dân tộc thiểu số một cách khoa học, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, gắn với tiếp nhận, bố trí việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Trả lời: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3826/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2018, trong đó nêu rõ “Chú trọng ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC trong diện quy hoạch; CBCCVC là nữ, độ tuổi trẻ, người dân tộc thiểu số”; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tập trung vào các giải pháp về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC người dân tộc thiểu số gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu tăng dần tỷ lệ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước (năm 2018 đào tạo, bồi dưỡng cho 8.994 CBCCVC là người dân tộc thiểu số).

Cử tri kiến nghị: Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành (Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính...) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; đồng thời phân bổ vốn hỗ trợ sản xuất sớm cho địa phương để triển khai thực hiện hàng năm.

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của HÐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3327/UBND-KT ngày 10/11/2017, theo đó đã chỉ đạo và giao cho Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt và đồng bộ các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo trong hệ thống các chính sách dân tộc; chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Về phân bổ hỗ trợ sản xuất đã được UBND tỉnh trình HÐND tỉnh thông qua và giao dự toán cho các địa phương ngay từ đầu năm để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện tại Quyết định số 1221/QÐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh, trong đó đã bố trí 26.793 triệu đồng cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; các thôn, bản đặc biệt khó khăn án thuộc thuộc Tiểu dự án 2 (Chương trình 135).

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top