Trả lời kiến nghị cử tri

09:30 - Thứ Sáu, 05/10/2018 Lượt xem: 6618 In bài viết

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm hơn trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đảm bảo hài hòa giữa các dân tộc theo tỷ lệ dân số trong hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác quy hoạch, bổ nhiệm.

Trả lời: UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2505/UBND-KT ngày 1/9/2017 gửi Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo số liệu cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số; Văn bản số 2932/UBND-NC ngày 9/10/2017 giao Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Trong quy hoạch bổ nhiệm cán bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát quy hoạch các chức vụ lãnh đạo diện tỉnh quản lý giai đoạn 2016 - 2021, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2021 - 2026, chú trọng quy hoạch cán bộ là nữ, người dân tộc thiểu số, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Cử tri kiến nghị: Kiện toàn, chăm lo xây dựng hệ thống cơ quan, tổ chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện. Tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, nhất là ở các ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc.

Trả lời: Hệ thống các cơ quan, tổ chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tiếp tục được tăng cường, nâng dần về chất lượng, đảm bảo số lượng. Trong năm 2018 đã thực hiện kiện toàn chức danh Trưởng ban Dân tộc tỉnh để ổn định tổ chức, tăng cường chỉ đạo quản lý Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top