Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

08:59 - Thứ Tư, 03/10/2018 Lượt xem: 8658 In bài viết

ĐBP - Xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Ðảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Cán bộ, đảng viên thuộc Ðảng bộ Công an tỉnh học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ðảng. Ảnh: Minh Thùy

Cùng với thực hiện đầy đủ, kịp thời việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từng bước thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, huyện ủy; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Trung ương. Tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, gắn với luân chuyển, điều động cán bộ theo kế hoạch. Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định tiêu chí đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đảm bảo tính đồng bộ trong công tác cán bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về công tác quy hoạch cán bộ. Coi đó là nhiệm vụ trọng yếu của công tác cán bộ; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, quy trình theo nghị quyết và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để xây dựng quy hoạch cán bộ, đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, các cơ quan, ban, ngành với nhau và với quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Công tác luân chuyển cán bộ thời gian qua được thực hiện đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu, mục đích bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Trong công tác thực hiện luân chuyển cán bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng quy định luân chuyển cán bộ của tỉnh, xây dựng kế hoạch luân chuyển gắn với quy hoạch cán bộ để đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính liên tục trong công tác cán bộ. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh có 164 đồng chí được luân chuyển. Trong đó, luân chuyển dọc 126 đồng chí; cấp tỉnh luân chuyển về huyện 19 đồng chí và 4 đồng chí từ cấp huyện luân chuyển về tỉnh. Cấp huyện thực hiện luân chuyển 85 đồng chí từ huyện về xã và luân chuyển từ xã về huyện 13 đồng chí. Công tác bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời được xem xét, quyết định công khai, dân chủ, đúng quy trình, thủ tục, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức và tiêu chuẩn đối với từng chức danh. Ban Thường vụ tập trung lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ và hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhờ đó, những hạn chế về tỷ lệ quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo; cơ cấu cán bộ người dân tộc, cán bộ nữ cơ bản được khắc phục.

Ðồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Ðông cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ; Huyện ủy đã ban hành Quy định số 02 - QÐ/HU, ngày 16/4/2018 về luân chuyển cán bộ. Việc thực hiện quy định này sẽ đảm bảo thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện thực tiễn, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho huyện, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện và cán bộ chủ chốt ở các cơ quan cấp huyện. Thực hiện quy định này sẽ khắc phục được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Ðổi mới công tác luân chuyển cán bộ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Ban Thường vụ ủy Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để triển khai thực hiện Nghị quyết ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện và cấp cơ sở). Hàng năm, Ban Thường Tỉnh ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở một số cấp ủy, tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và yêu cầu tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, sửa chữa trong thời gian tiếp theo.

Ðổi mới và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIII theo hướng rõ về trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo phát huy dân chủ trong nội bộ. Từng bước thực hiện Quy chế chất vấn trong Ðảng tại các hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp. Lãnh đạo cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tố giác, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác

Back To Top