Đảng ủy Dân chính Đảng

Tăng cường kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật Đảng

09:01 - Thứ Hai, 01/10/2018 Lượt xem: 10059 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, Ðảng ủy Dân chính Ðảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng.

 

Ðoàn kiểm tra Ðảng ủy Dân chính Ðảng triển khai kế hoạch kiểm tra tại Ðảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Ðiện Biên. Ảnh: Minh Thùy

Toàn Ðảng bộ hiện có 3.620 đảng viên, sinh hoạt tại 86 tổ chức cơ sở Ðảng (36 đảng bộ cơ sở; 50 chi bộ cơ sở), 209 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Nhận thức tầm quan trọng, vai trò, vị trí của công tác KTGS, Ðảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác này. Chương trình KTGS năm 2018 đã được Ðảng ủy ban hành ngay từ đầu năm; chỉ đạo tổ chức cơ sở Ðảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 2 cấp làm tốt công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Ðảng. Nội dung KTGS có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào việc thực hiện Cương lĩnh, Ðiều lệ Ðảng và các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng tổ chức Ðảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên chỉ đạo… của tổ chức cơ sở Ðảng. UBKT Ðảng ủy đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện tốt việc tự KTGS thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Quyết định số 3533 - QÐ/TU, ngày 4/5/2018 của Tỉnh ủy về việc ban hành quy trình tiến hành công tác KTGS, thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Ðảng của cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chi bộ trong Ðảng bộ tỉnh và Quyết định số 104 - QÐ/UBKT Tỉnh ủy, ngày 12/4/2018 của UBKT Tỉnh ủy về việc ban hành quy trình tiến hành công tác KTGS và thi hành kỷ luật Ðảng của UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh, UBKT Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh đã triển khai kịp thời, đầy đủ đến các chi, đảng bộ cơ sở quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác KTGS; đồng thời đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện đến tổ chức đảng, đảng viên...

Tăng cường công tác KTGS, từ đầu năm đến nay của cấp ủy (Ðảng ủy Dân chính Ðảng và Ðảng ủy cơ sở) đã tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 9 tổ chức đảng và 19 đảng viên (trong đó, Ðảng ủy Dân chính Ðảng tỉnh kiểm tra đối với 4 tổ chức Ðảng; Ðảng ủy cơ sở kiểm tra đối với 5 tổ chức Ðảng và 19 đảng viên). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư  tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc đánh giá phân loại chất lượng chi bộ trực thuộc Ðảng bộ cơ sở và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2017; việc thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/ÐU ngày 5/8/2014 của Ðảng ủy Dân chính Ðảng về “Nâng cao chất lượng công tác KTGS của các chi, đảng bộ cơ sở”; việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 - 2020, chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa 2015 - 2020, năm 2017 và năm 2018 của tổ chức cơ sở đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua kiểm tra đã kết luận, 8 tổ chức đảng đã làm tốt nội dung kiểm tra, 1 tổ chức đảng chưa làm tốt nội dung kiểm tra (tuy nhiên, chưa đến mức phải xử lý thi hành kỷ luật); 19 đảng viên đã thực hiện tốt nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra đã chỉ rõ ưu điểm, hạn chế của mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Tiến hành giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức đảng (trong đó, UBKT Ðảng ủy giám sát đối với 3 tổ chức Ðảng; UBKT Ðảng ủy cơ sở giám sát đối với 5 tổ chức đảng). Nội dung giám sát đó là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Ðảng; việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác KTGS năm 2018 của chi bộ; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện Nghị quyết số 01 - NQ/ÐU, ngày 12/10/2017 của Ðảng ủy Dân chính Ðảng về “đẩy mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” (gọi tắt là Nghị quyết số 01).

UBKT 2 cấp đã xây dựng chương trình công tác KTGS năm 2018, thực hiện nhiệm vụ KTGS thường xuyên bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua báo cáo của cơ sở, nắm bắt qua dư luận xã hội. Từ đầu năm đến nay, UBKT Ðảng ủy và UBKT cơ sở đã tiến hành giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Nội dung giám sát đó là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Ðảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; Nghị quyết số 01 của Ðảng ủy Dân chính Ðảng…

Qua công tác KTGS cho thấy, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên được KTGS đã chấp hành tốt các nội dung KTGS, không có tổ chức Ðảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Thông qua đó có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, răn đe, phòng ngừa những sai phạm đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên nhận rõ nhiệm vụ của mình, tích cực tu dưỡng, rèn luyện góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Minh Thùy
Bình luận