BÀI DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

09:50 - Thứ Sáu, 28/09/2018 Lượt xem: 9491 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, chính quyền.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Thùy

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Ðảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 4 nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; ban hành Kế hoạch số 30 - KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề năm 2018, kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); ban hành quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý...

Công tác tổ chức xây dựng Ðảng được quan tâm tập trung chỉ đạo; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, tạm dừng tuyển dụng mới công chức cơ quan đảng, đoàn thể. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh đã triển khai đề án hợp nhất 7 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (giảm 6 đơn vị); sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; chuyển Văn phòng Ban An toàn giao thông trực thuộc UBND tỉnh về Sở Giao thông Vận tải; kiện toàn tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập 15 trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện... Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy trình về công tác cán bộ, đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp tình hình thực tế. Ban hành quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp lại một số tổ chức bên trong của một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện điều động, luân chuyển, sắp xếp, kiện toàn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị, thành phố. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy trình.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh cũng tập trung đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017. Năm qua, có 647/650 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá phân loại (đạt hơn 99,5%). Kết quả cho thấy, 357 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (đạt gần 55,2%); 233 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt trên 36%); 54 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ và 3 tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Thực hiện nhận xét, đánh giá đối với 309 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp cụ thể trong phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Nhờ đó, số lượng và chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng cao. Ðến nay, Ðảng bộ tỉnh có 36.932 đảng viên với 649 tổ chức cơ sở đảng (232 đảng bộ cơ sở, 417 chi bộ cơ sở), hiện chỉ còn 14/1.813 bản chưa có đảng viên. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng được tỉnh chỉ đạo thực hiện theo hướng thống nhất, phối hợp chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, “tự soi, tự sửa” để từng bước hoàn thiện bản thân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả phân loại 34.293/36.894 đảng viên được đánh giá trong năm 2017 cho thấy, có 4.089 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm hơn 15%); 27.167 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm trên 79,2%); 2.846 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 191 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo trong các cơ quan đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo Quy định số 262 - QÐ/TW, ngày 8/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiếp tục rà soát, đánh giá về tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để thực hiện việc sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế đảm bảo hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Minh Thùy
Bình luận
Back To Top