Trả lời kiến nghị cử tri

08:31 - Thứ Tư, 26/09/2018 Lượt xem: 8661 In bài viết
ĐBP - Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các đơn vị: TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên Ðông, Mường Nhé, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường khắc phục ngay việc thực hiện một số thủ tục chậm so với quy định, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị: TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên Ðông, Mường Nhé, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu tại nghị quyết của HÐND tỉnh và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính chậm so với quy định. Ðến nay, cơ bản các tồn tại, hạn chế đã được các ngành, đơn vị giải quyết dứt điểm, một số nội dung có tính chất phức tạp đang được tiếp tục xử lý.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện quy hoạch đất đai, trong đó thực hiện quy hoạch chi tiết các vùng, các khu vực được đo vẽ cụ thể ngoài thực địa để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện thí điểm các Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất của TP. Ðiện Biên Phủ, TX. Mường Lay và huyện Ðiện Biên hiện nay đang trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để kiến nghị điều chỉnh lại theo hướng giao về cấp huyện để thuận tiện trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trả lời: - Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác cắm mốc ngoài thực địa, đẩy mạnh việc công bố các quy hoạch chi tiết và các thông tin liên quan để người dân và doanh nghiệp nghiên cứu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tăng cường đẩy mạnh thu hút đầu tư.

- Hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ðiện Biên (hồ sơ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ phê duyệt).

+ Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện (sau khi Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ðiện Biên). Sau khi có kết quả điều chỉnh của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện. Ðồng thời, thực hiện lập và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, tổng hợp danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định, báo cáo UBND tỉnh, trình HÐND tỉnh chấp thuận và thông qua trước khi xác định trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

- Về đánh giá việc thực hiện thí điểm các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tổ chức phát triển quỹ đất: Ban cán sự Ðảng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 74-BC/BCS ngày 20/11/2017 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất sau khi thực hiện thí điểm chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Trong thời gian trước mắt, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; UBND TP. Ðiện Biên Phủ, TX. Mường Lay và huyện Ðiện Biên tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận đất đai phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Sau khi Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top