Trả lời kiến nghị cử tri

08:29 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 7988 In bài viết
ĐBP - Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo UBND cấp huyện chấp hành nghiêm quy định về thời gian lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Chỉ đạo điều chỉnh Kế hoạch số 388/KH- UBND về giao đất, giao rừng trong đó xác định rõ diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng có khả năng giao và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDÐ). Hoàn thành việc cấp GCNQSDÐ nông nghiệp, việc giao đất sản xuất và đất ở cho các hộ gia đình theo Ðề án 79 của Chính phủ. Hướng dẫn, chỉ đạo việc cắm mốc đối với diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt trước năm 2020. Tiếp tục xử lý dứt điểm việc cho các hộ gia đình thuê lại đất nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần Nông sản Ðiện Biên tại các huyện Mường Ảng, Ðiện Biên và TP. Ðiện Biên Phủ.

Trả lời: Theo chức năng nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) định kỳ thực hiện hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và tổ chức thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố lập, hoàn thiện và phê duyệt; tổng hợp các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác báo cáo UBND tỉnh, trình HÐND tỉnh chấp thuận và thông qua theo đúng quy định. Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018 cấp huyện tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDÐ và làm cho việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, tiết kiệm hơn.

- Thực hiện Kế hoạch số 388, Sở TN&MT đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất lâm nghiệp đã cấp là 334.295,62/308.105,15ha đạt 93,35%. Trên cơ sở kết quả giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDÐ lâm nghiệp, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và tổng hợp diện tích chưa có rừng, để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng góp phần thực hiện trồng rừng, bảo vệ rừng hiện có, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với nghề rừng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Sở TN&MT phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND huyện Mường Nhé xây dựng, hoàn thiện hồ sơ các phương án điều chỉnh; thực hiện thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, diện tích bổ sung đất ở, đất sản xuất để đảm bảo diện tích cho các hộ dân tại các điểm theo quy hoạch; phối hợp với các phòng, ban huyện đo đạc, hoàn thiện hồ sơ để cấp GCNQSDÐ cho dân; tuyên truyền, vận động nhân dân được cấp đất sản xuất để trồng rừng kinh tế (mô hình nông - lâm kết hợp), đến nay đã di chuyển, sắp xếp ổn định cho 1.766 hộ, trong đó bao gồm 667 hộ thuộc 15 điểm bản theo Quyết định 141/QÐTTg, 1.000 hộ theo Quyết định 79/QÐ-TTg (đạt 91% số hộ theo các phương án được phê duyệt). Ðã có 20 điểm bản đã được lấp đầy theo phương án được duyệt như: Tá Sú Lình, Gia Chứ, Nậm Kè 1, Nậm Kè 2, Hua Sin 2, Huổi Ban, Mường Toong 5, 8, 9... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Sở TN&MT tiếp tục hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư phối hợp với Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc hoàn thiện đo đạc, cấp GCNQSDÐ cho các hộ dân đã được giao đất.

- Kết quả việc cắm mốc ranh giới quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt: Ðến nay UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xong việc xác định diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt trên thực địa; xây dựng xong bản đồ, ban hành quyết định phê duyệt diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt và đã giao nộp sản phẩm về Sở TN&MT theo nội dung các bước thực hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt Dự án tại Quyết định số 249/QÐ-UBND ngày 1/3/2016. Ðồng thời, Sở TN&MT đã hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện thực hiện cắm mốc, biển báo xác định diện tích đất lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt, thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định kế hoạch sử dụng đất cho các năm tiếp theo phải gắn với công tác bảo vệ các khu vực đất chuyên trồng lúa nước đã được cắm mốc bảo vệ nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu các công trình, dự án có sử dụng đất lúa đảm bảo an ninh lương thực cũng như phát triển cây lúa có năng suất, chất lượng cao đem lại thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Về xử lý dứt điểm việc cho các hộ gia đình thuê lại đất nhận bàn giao từ Công ty Cổ phần Nông sản Ðiện Biên tại các huyện: Mường Ảng, Ðiện Biên và TP. Ðiện Biên Phủ: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, xử lý các tồn tại đối với đất nhận bàn giao của Công ty Cổ phần Nông sản Ðiện Biên tại Văn bản số 2753/UBND-KTN ngày 13/9/2016. Ðến nay các huyện Ðiện Biên, Mường Ảng và TP. Ðiện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất cho các hộ đang nhận khoán sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; đối với các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc như: sử dụng sai mục đích, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, như: Tại khu vực tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, một số khu vực trên địa bàn huyện Ðiện Biên, Mường Ảng các hộ dựng nhà ở trên đất nhận khoán, hiện tại huyện Ðiện Biên, Mường Ảng và TP. Ðiện Biên Phủ đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2753/UBND-KTN ngày 13/9/2016.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top