Trả lời kiến nghị cử tri

09:57 - Thứ Tư, 22/08/2018 Lượt xem: 9386 In bài viết

B. Kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát năm 2017.

I. Ðối với các kiến nghị về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Ðất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay theo Báo cáo số 134/BC-HÐND ngày 30/6/2017 của HÐND tỉnh.

Cử tri kiến nghị: Chỉ đạo thanh tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật Ðất đai năm 2013 theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh. Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất cấp tỉnh với UBND cấp huyện (thực hiện trong năm 2017). Có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Trả lời: Căn cứ Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh, năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 5 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 557/QÐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh, đến nay đang hoàn thiện hồ sơ, biên bản thanh kiểm tra theo quy định, tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo. Trong năm 2018 tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch 282/KH-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của 20 cơ sở, tổ chức, kinh tế sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

- Về xây dựng quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ðăng ký quyền sử dụng đất, Tổ chức Phát triển quỹ đất cấp tỉnh với UBND cấp huyện: Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và trình Sở Nội vụ tại Tờ trình số 01/TTr-STNMT và Tờ trình số 02/TTr-STNMT cùng ngày 6/1/2017, tuy nhiên nội dung chưa đảm bảo, hiện các đơn vị đang rà soát, chỉnh sửa nội dung để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Về biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai: Ðể nâng cao trình độ chuyên môn của công chức làm công tác quản lý Nhà nước về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát trình độ cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, qua đó đề xuất, cử đi đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với trình độ năng lực, vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị, kết quả năm 2017, cơ quan, đơn vị đã cử 101 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng (đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 2 lượt người; bồi dưỡng về quản lý Nhà nước 9 lượt người; bồi dưỡng về lý luận chính trị 10 lượt người; bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành 14 lượt người; bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo quản lý 5 lượt người; các loại hình khác 61 lượt người).

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận