Trả lời kiến nghị cử tri

08:05 - Thứ Hai, 09/07/2018 Lượt xem: 7617 In bài viết
ĐBP - Cử tri huyện Nậm Pồ đề nghị: Xem xét lại việc cắt 30% phụ cấp biên giới của cán bộ, công chức, viên chức Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật theo Văn bản số 4563/UBND-NC ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh về việc chế độ phụ cấp khu vực và khu vực đặc biệt (trong khi đó cán bộ, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm huyện vẫn được hưởng 30% phụ cấp đặc biệt).

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Văn bản số 275/BNV-TL ngày 6/2/2006 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt, Văn bản số 4663/BNV-TL ngày 3/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, các đối tượng được hưởng phụ cấp đặc biệt trên địa bàn tỉnh phải là những người hiện đang công tác tại các địa bàn có đường biên giới giáp danh với các nước khác.

Ðể có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 31/1/2018 Sở Nội vụ có Văn bản số 155/SNV-CCVC đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin liên quan đến chi trả phụ cấp đặc biệt và được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp tại Văn bản số 355/SNN-KHTC ngày 7/3/2018, theo đó công tác chi trả về phụ cấp đặc biệt năm 2016 - 2017 của Hạt Kiểm lâm, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Nậm Pồ như sau:

- Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ:

+ Năm 2016, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã chi trả phụ cấp đặc biệt cho 16/20 biên chế của Hạt gồm: 5 người làm việc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm đóng trên xã Nậm Chua (xã không được hưởng phụ cấp đặc biệt); 11 người làm việc tại các xã được hưởng phụ cấp đặc biệt gồm: Nà Hỳ, Nà Bủng, Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Chà Nưa, Vàng Ðán, Pa Tần; còn lại 4 người làm việc tại các xã: Nậm Chua, Nà Khoa, Chà Cang, Chà Tở không chi trả (các xã không được hưởng phụ cấp đặc biệt).

+ Năm 2017, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã chi trả phụ cấp đặc biệt cho 17/21 biên chế của Hạt gồm: 6 người làm việc tại trụ sở Hạt Kiểm lâm đóng trên xã Nậm Chua (xã không được hưởng phụ cấp đặc biệt); 11 người làm việc tại các xã được hưởng phụ cấp đặc biệt gồm: Nà Hỳ, Nà Bủng, Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Chà Nưa, Vàng Ðán, Pa Tần; còn lại 4 người làm việc tại các xã: Nậm Khăn, Nậm Chua, Nà Khoa, Chà Cang, Chà Tở không chi trả (các xã không được hưởng phụ cấp đặc biệt).

Như vậy, trong năm 2016 - 2017, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã chi trả phụ cấp đặc biệt sai đối tượng cho 11 biên chế (các biên chế hiện đang làm việc tại Hạt Kiểm lâm đóng trên địa bàn xã Nậm Chua).

- Trạm Thú y huyện Nậm Pồ:

+ Năm 2016, Trạm Thú y huyện Nậm Pồ đã chi trả phụ cấp đặc biệt cho 6/6 biên chế làm việc tại trụ sở Trạm đóng trên xã Nậm Chua (xã không được hưởng phụ cấp đặc biệt).

+ Năm 2017: Không chi.

- Trạm Bảo vệ thực vật: Năm 2016 - 2017: Không chi.

Qua 2 năm (2016 - 2017), Hạt Kiểm lâm và Trạm Thú Y huyện Nậm Pồ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chi trả phụ cấp đặc biệt chưa đúng đối tượng.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu cho cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc chi trả các loại phụ cấp đúng đối tượng, đồng thời chỉ đạo việc thu hồi kinh phí mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện chi trả sai quy định.

(Còn nữa)

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác

Back To Top