Trả lời kiến nghị cử tri

08:48 - Thứ Sáu, 20/04/2018 Lượt xem: 4332 In bài viết
Kiến nghị: Về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ trong thời gian vừa qua còn cồng kềnh, hiệu quả công việc chưa cao. Thời gian tới, đề nghị cần triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả hơn các nghị quyết của Ðảng và của Quốc hội về tổ chức, bộ máy hành chính Nhà nước. Cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm cần bắt buộc kê khai tài sản một cách rộng rãi để nhân dân biết và giám sát.

Trả lời: (Văn bản số 557/BNV-TCBC ngày 6/2/2018 của Bộ Nội vụ).

1. Về tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), Nghị quyết số 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 11/2017 tại Văn bản số 3505/VPCP-TH ngày 3/11/2017 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 6444/TTr-BNV ngày 8/12/2017 và số 6407/TTr-BNV ngày 7/12/2017 trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết, kế hoạch nêu trên.

Nội dung dự thảo Nghị quyết đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành và địa phương trong việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc một cơ quan, tổ chức làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, chịu trách nhiệm chính và thực hiện phân quyền, phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính phủ với các bộ, ngành và giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương.

Trên cơ sở hoàn thiện các quy định liên quan đến nội dung, phạm vi và thẩm quyền, trách nhiệm quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo lãnh thổ, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, bảo đảm đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức và yêu cầu quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong tình hình mới.

2. Về công tác cán bộ

Kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ là vấn đề luôn được Ðảng, Nhà nước quan tâm và quy định cụ thể, tạo điều kiện để nhân dân biết và giám sát theo quy định. Nội dung cụ thể được quy định tại một số văn bản sau:

- Quy định số 85-QÐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thứ quản lý đã nêu rõ: Mục đích kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản là nhằm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Ðảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong kê khai tài sản; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nội dung là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, biến động tài sản hàng năm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thứ quản lý, của vợ, hoặc chồng và con chưa thành niên của cán bộ đó.

- Quy định số 105-QÐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã quy định rõ một trong những điều kiện bổ nhiệm cán bộ là có phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác minh.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 đã quy định: Bản kê khai tài sản của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

- Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2013/NÐ-CP ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, tại Ðiều 13 Nghị định số 78/2013/NÐ-CP đã quy định hình thức, thời điểm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác