Khẳng định vai trò cấp ủy trong phòng, chống tham nhũng

08:31 - Thứ Sáu, 20/04/2018 Lượt xem: 3857 In bài viết
ĐBP - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, PCTN. Trong đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Ðảng; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong PCTN được đặc biệt quan tâm.

 

Ðại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: C.T.V

Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước về PCTN, lãng phí. Tập trung vào những chủ trương, giải pháp PCTN, lãng phí, tiêu cực được xác định trong Kết luận số 21 - KL/TW; Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Chỉ thị số 33 - CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII; Kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong 2 năm (2016 - 2017), các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN cho 1.257 lượt cán bộ, công chức, viên chức; 18 lớp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, thu hút gần 6.200 người tham gia; 240 cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN... Qua công tác tuyên truyền pháp luật và việc triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN; tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy, chính quyền cũng như đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đấu tranh PCTN.

Trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về dân chủ ở cơ sở và cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là việc công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; nghĩa vụ giải trình của người có chức vụ, trách nhiệm trong việc để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh đều ban hành quyết định phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và tự giám sát, kiểm tra cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực mình phụ trách, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm giải trình nguồn gốc thu nhập, thời gian qua việc kê khai tài sản thu nhập được đảm bảo thực hiện đúng, đủ đối tượng và thực hiện công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định; chưa phát hiện trường hợp nào phải tiến hành xác minh kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết liệt và kịp thời với phương châm phòng là chính nhưng “phòng” phải luôn đi đôi với “chống”. Riêng năm 2017 đã xét xử 2 vụ án thuộc nhóm tội tham nhũng. Qua thực hiện 16 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và Luật PCTN tại 21 đơn vị trong toàn tỉnh, cơ quan chức năng đã kịp thời kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 cá nhân; kiến nghị chấn chỉnh những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và kê khai thu nhập. Các cấp, ngành cũng đã phát hiện được những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và quá trình tổ chức thực hiện, từ đó có biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn và khắc phục.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác PCTN được chú trọng; nâng chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tăng cường sự phối hợp với các cấp ủy Ðảng tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên, tổ chức Ðảng vi phạm. Trong năm 2018, Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí. Chú trọng kiểm tra, thanh tra và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Tập trung kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với một số chương trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn toàn tỉnh và ở những địa phương, những lĩnh vực có nguy cơ, biểu hiện “tham nhũng vặt”, có dư luận về việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc hoặc các vụ việc phức tạp có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác