Ðổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

08:23 - Thứ Năm, 12/04/2018 Lượt xem: 2019 In bài viết
ĐBP - Với mục tiêu đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chương trình hành động của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương”.

Lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động của tỉnh để thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; điều chỉnh nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ chung giúp cho cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt những việc có thể thực hiện được ngay. Tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015 - 2020, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Ðồng thời đang triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Huyện ủy; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Trung ương.

Ðối với hệ thống tổ chức của Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, theo kế hoạch, năm 2018 tỉnh sẽ thí điểm sáp nhập văn phòng cấp ủy và văn phòng HÐND - UBND cấp huyện ở TX. Mường Lay và huyện Ðiện Biên). Sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện ở thành phố và các huyện còn lại từ năm 2019. Thực hiện kiêm nhiệm một số vị trí, chức danh: Trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (hiện đã sắp xếp được 7/10 đơn vị); tiếp tục sắp xếp trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Phấn đấu đến hết giai đoạn  2019 - 2024 thực hiện được ít nhất từ 70% đơn vị cấp huyện. Và trong năm 2018 sẽ thực hiện xong việc thực hiện kế toán văn phòng cấp ủy kiêm nhiệm kế toán trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để giảm 10 kế toán ở cấp huyện. Giải pháp trên sẽ giảm được từ 10 - 12% tổng biên chế cơ quan Ðảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện.

Ðối với cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện có 24 cơ quan (19 sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 5 cơ quan thuộc HÐND tỉnh), với 139 phòng và tương đương trực thuộc; căn cứ quy định của Trung ương để thực hiện hợp nhất Văn phòng HÐND, Văn phòng UBND, Văn phòng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung (hoàn thành trước năm 2020). Thực hiện theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương để thực hiện sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Hiện nay tỉnh đã dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ngành và cấp huyện để chờ sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Dự kiến đơn vị có dưới 7 biên chế chỉ bố trí 1 cấp phó.

Ðối với cơ quan hành chính của 10 huyện, thị xã, thành phố có 128 phòng và tương đương trực thuộc, tỉnh sẽ thực hiện thí điểm ở TX. Mường Lay việc hợp nhất các cơ quan: Kiểm tra - Thanh tra; Tổ chức - Nội vụ; Văn phòng cấp ủy và Văn phòng HÐND và UBND; thực hiện Bí thư Thị ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thị xã. Thực hiện thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra; Trưởng ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ) ở 2 đơn vị cấp huyện. Thực hiện mô hình kế toán chung cho Văn phòng HÐND và UBND kiêm kế toán các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương xem xét không quy định mô hình phòng y tế ở cấp huyện do không hiệu quả, chỉ bố trí 1 cán bộ tham mưu quản lý Nhà nước về y tế thuộc Văn phòng, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Trung tâm y tế thực hiện. Ðối với các đơn vị sự nghiệp, Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện chương trình hành động riêng đảm bảo mục tiêu giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tinh giản biên chế, giảm dần chi trực tiếp từ ngân sách Nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Ðối với cấp xã, trong tổng số 130 xã có 17 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích; 25 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về dân số; 3 xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số (xã Tà Lèng, xã Thanh Minh thuộc TP. Ðiện Biên Phủ; thị trấn Tủa Chùa thuộc huyện Tủa Chùa); trong năm 2019 tỉnh sẽ thực hiện xây dựng đề án đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh lại địa giới hành chính hoặc sáp nhập theo điều kiện thực tế. Tỉnh cũng thực hiện bố trí kiêm nhiệm một số chức danh đối với cán bộ, công chức cấp xã; cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ không chuyên trách của thôn, bản...

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác